Tác giả: DR. LLOYD FIELD

Giới thiệu Danh sách bài viết

Giới thiệu

Danh sách bài viết

CÁC NGUYÊN TẮC VÀ GIÁ TRỊ

27/04/2020 view 148

Các Nguyên tắc Hướng dẫn của Bát Chánh Đạo không phải dành riêng cho các công ty. Nó không bắt đầu với các tổ chức – nó bắt đầu với bạn và tôi. Các Nguyên tắc Hướng dẫn này có thể là một bản đồ hữu dụng cho các ý định của chúng ta, nhưng sẽ yêu cầu chúng ta suy nghĩ bên ngoài ranh giới của tư tưởng kinh…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1830 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1051 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 1016 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1014 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 988 lượt xem/bài

THÍCH PHỤNG SƠN 1 bài TB: 969 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 967 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 953 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 874 lượt xem/bài

DR. LLOYD FIELD 3 bài TB: 831 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 801 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 797 lượt xem/bài