DR. LLOYD FIELD

KINH TẾ HỌC PHẬT GIÁO – KINH DOANH VÀ ĐỨC PHẬT THỊNH ĐẠT BẰNG THIỆN NGHIỆP

Chúng ta sẽ áp dụng những bài học của thế giới tự nhiên vào trong các hoạt động kinh doanh và kinh tế như thế nào? Chúng ta...

CÁC NGUYÊN TẮC VÀ GIÁ TRỊ

Các Nguyên tắc Hướng dẫn của Bát Chánh Đạo không phải dành riêng cho các công ty. Nó không bắt đầu với các tổ chức – nó...

TIỀN BẠC VÀ ĐẠO ĐỨC

Tiền bạc, với bất cứ loại tiền tệ hay đơn vị nào, chỉ là một hệ thống đại diện cho giá trị của công việc, tính...

KINH TẾ HỌC TUYẾN TÍNH VÀ SỰ ĐAM MÊ TĂNG TRƯỞNG

Ảo tưởng của chúng ta trong sự say mê tăng trưởng xuất phát từ niềm tin sai lầm rằng mọi người đều thu được lợi ích...