ESTHER & JERRY HICKS

CÁC QUY LUẬT CỦA TRÒ CHƠI CUỘC ĐỜI

Khi chúng tôi dùng từ Luật, chúng tôi không ám chỉ các thỏa thuận trần thế mà nhiều người trong số các bạn gán cho chúng...

LUẬT HẤP DẪN

Những gì giống nhau thì bị hút về phía nhau. Khi bạn nói “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” thì thực ra đang nói về Luật hấp...