ESTHER & JERRY HICKS

LUẬT HẤP DẪN

Những gì giống nhau thì bị hút về phía nhau. Khi bạn nói “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” thì thực ra đang nói về Luật hấp...