JACK CANFIELD và DD.WATKINS

MỤC ĐÍCH VÀ ĐAM MÊ

Mỗi chúng ta được sinh ra trên đời với một mục đích sống độc đáo riêng. Tất cả chúng ta có mặt ở trên đời đều có...

THÁI ĐỘ

🍂 Thái độ của bạn có thể tạo ra, hoặc phá bỏ bất kì thuận lợi nào. Thái độ chính là nguồn năng lượng bạn mang trong...