PADMASAMBHAVA

GIÁO HUẤN CHO PHỤ NỮ ĐẠT GIÁC NGỘ MÀ KHÔNG BỎ NHỮNG HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY

Hãy nghe đây, những người nữ. Tâm giác ngộ hiểu biết thì chẳng phải nam chẳng phải nữ. Pháp tánh của tỉnh thức rõ biết...

HÃY THỰC HÀNH PHÁP

NHỮNG KHAI THỊ TỪ ĐỨC LIÊN HOA SANH VỀ CON ĐƯỜNG ĐẠI TOÀN THIỆN Con có thể theo đuổi danh tiếng và lợi lạc thế gian,...

THIỀN VÀ ĐẠI TOÀN THIỆN (DZOGCHEN)

Tánh giác bổn nguyên tự phát sanh này không được sáng tạo ra bởi bất cứ cái gì – kỳ diệu thay!

CHÚC THƯ ĐẦU NHỌN HẠT NGỌC

Hãy nhận ra rằng tự tánh vốn sẵn đủ chẳng bao giờ cách lìa bạn

LỜI KHAI THỊ MIỆNG VỀ THỰC HÀNH

Hãy nghe một lần nữa ! Có nhiều người không hòa hợp được với Pháp dầu họ đã vào cửa, bởi thế con Phải chắc chắn...

MƯỜI BẤT THIỆN – GIÁO HUẤN DAKINI

Trong mười điều xấu ác, ba cái đầu tiên là hành động thuộc về thân: sát sinh, lấy những gì không được cho, và tà dâm....

LỜI KHAI THỊ CHO VUA TRISONG DEUTSEN

Đạo sư Padmasambhava được vua Trisong Deutsen mời để thuần hóa địa điểm và xây dựng chùa Samye, có tên là Sự Thành...

CÁI GÌ LÀ ĐƯỜNG PHÂN CHIA GIỮA SANH TỬ VÀ NIẾT BÀN

Sanh tử được xóa sạch, thanh tịnh từ ban đầu, được gọi là niết bàn. Đây là điểm trọng yếu của tịnh hóa tự nhiên...

BỜ BÊN NÀY, BỜ BÊN KIA

Đức Bà Tsogyal hỏi đạo sư Liên Hoa Sanh: Cái gì là đường phân chia giữa bờ bên này và bờ bên kia? Đạo sư trả lời: Chữ...