TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL

TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG TRONG TOÀN CẦU HÓA 

Trong thời đại toàn cầu hóa với những đòi hỏi về năng lực lãnh đạo thống nhất và khả năng tổng hợp, thông qua tác...

NHỮNG ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA BỐN THÁNH NHÂN VĨ ĐẠI CỦA THẾ GIỚI

? Các đệ tử xuất sắc, và cuộc đời khổ nạn Jesus-Khổng Tử-Thích Ca- Socrates, nếu xem xét những điểm chung và khác biệt...