TRAU DỒI BỒ ĐỀ TÂM

TỔ GAMPOPA


GAMPOPA
(Gampopa được xem là người chính thức lập ra phái Kagyu của Tây Tạng)

—*—

Hai mươi hai tương tự này xếp từ nguyện vọng thành tâm cho đến chứng ngộ Pháp thân. Hơn nữa, chúng sẽ được kể ra theo năm con đường.

? (1) Mong muốn nhiệt thành hoàn thành giác ngộ thì giống như đất bởi vì nó là cơ sở cho mọi phẩm tính thiện hảo.

? (2) Một ý định tổng quát để hoàn thành giác ngộ thì giống như vàng; nó không bao giờ thay đổi cho đến khi thành tựu giác ngộ.

? (3) Có tư tưởng vị tha thì giống như mặt trăng tròn dần làm tăng trưởng mọi đức hạnh. Ba cái này bao gồm cấp độ bình thường, con đường tích tập nhỏ, trung bình và lớn.

? (4) Có được sự áp dụng nhiệt thành thì giống như lửa bởi vì nó cháy tiêu nhiên liệu cho những che ám đối với ba hình thức toàn giác. Điều này bao gồm con đường áp dụng.

? (5) Có được sự hoàn hảo của bố thí thì giống như một kho tàng thỏa mãn tất cả chúng sanh.

? (6) Có được giới luật thì giống như một mỏ châu báu bởi vì nó là nguồn của mọi phẩm tính quý báu.

? (7) Có được nhẫn nhục thì giống như đại dương, nó không bị quấy nhiễu dù khi những hoàn cảnh không mong muốn rơi vào nó.

? (8) Có được sự kiên trì thì giống nhà kim cương, quá kiên cố, không thể bị bất kỳ phương cách nào phá hủy.

? (9) Có được thiền định (Skt.samadhi) thì giống như núi Tu Di, vua của các núi, nó không bị phân tán bởi những tư tưởng phóng xuất.

? (10) Có được trí huệ phân biệt thì giống như phương thức chữa lành các bệnh của phiền não và những che ám vi tế đối với giác ngộ.

? (11) Có được phương tiện thiện xảo thì giống như một vị thầy tâm linh, ngài không bao giờ từ bỏ việc làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh trong tất cả thời gian.

? (12) Có được cầu nguyện thì giống như một viên ngọc như ý hoàn thành mọi nguyện vọng.

? (13) Có được sức mạnh thì giống như mặt trời, làm chín muồi người tu.

(14) Có được trí huệ bổn nguyên thì giống như âm thanh du dương của Pháp, ban cho những lời dạy làm hứng khởi những người tu hành. Như vậy, mười cái này theo thứ tự bao gồm mười địa, bắt đầu với Đại Hoan Hỷ, và là những chủ đề cho con đường thấy thấu suốt và con đường thiền định.

? (15) Có được sự thấy rõ đặc biệt đi kèm với đại trí huệ thì giống như một đại vương có thể làm lợi lạc những chúng sanh khác mà không có ngăn ngại nào.

? (16) Có được công đức và trí huệ hoàn hảo thì giống như một kho tàng, một nhà kho chứa nhiều tích tập đức hạnh.

? (17) Có được những nhánh của giác ngộ thì giống như một con đường lớn mà những bậc Cao Cả đi theo và sẽ được người khác đi theo.

? (18) Có được lòng bi và sự thấy thấu suốt đặc biệt thì giống như một chiếc xe trên đó người ta có thể tiến đi êm ả mà không lệch vào sanh tử hay niết bàn.

? (19) Có được năng lực ghi nhớ và tự tin trọn vẹn thì giống như nước của một cái giếng; không cạn kiệt, nó nắm giữ Pháp đã được nghe và chưa nghe. Năm cái này bao gồm con đường đặc biệt của một bồ tát (địa thứ 8, 9, 10).

? (20) Có được “rừng cây của Pháp” thì giống như nghe những âm thanh tao nhã phát ra một bài ca đẹp đẽ cho người ta tu hành muốn thành tựu giải thoát.

? (21) Có được “con đường một chiều” thì giống như dòng chảy của một con sông, làm lợi lạc cho những người khác mà không lạc khỏi đường lối của nó.

? (22) Có được Pháp thân thì giống như một đám mây, hiển hiện ở cõi trời Đâu Suất và vân vân, mọi lợi lạc của chúng sanh đều nương dựa vào độ Phật.

Như vậy, hai mươi hai cái tương tự này bao gồm mọi sự từ cấp độ bình thường đến trạng thái Phật.

—*—

Trích “Tràng Ngọc Giải Thoát”
Khenpo Khonchog Gyaltsen Rinpoche Dịch
Thiện Tri Thức,2015

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. MƯỜI TÁM TỆ NẠN ẨN GIẤU CỦA NHỮNG HÀNH GIẢ
  2. MƯỜI ĐIỀU NGƯỜI TA PHẢI BIẾT
  3. SỰ HOÀN THIỆN CỦA TINH TẤN

Bài viết mới

  1. KẾT NỐI VỚI NGUỒN ÁNH SÁNG VÀ YÊU THƯƠNG VÔ ĐIỀU KIỆN
  2. TRÍ TUỆ PHÁT SANH – THIÊN NHIÊN TÂM
  3. NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU KHÔNG – MỘT KỲ NỮ CỦA VIỆT NAM TRONG THẾ KỶ XX