TRÒ CHƠI CỦA KINH NGHIỆM

LONGCHENPA

Trích: Bạn Là Đôi Mắt Của Thế Giới; Dịch bởi Kennard Lipman và Merrill Peterson; Ngài Namkhai Norbu Rinpoche giới thiệu; Thiện Tri Thức

Mọi kinh nghiệm và hình thức đời sống không thể chứng minh là hiện hữu độc lập với sự hiện diện của chúng trước tâm bạn, giống như một giấc mộng tỉnh táo.

Tất cả mọi cái đều có ta tánh sáng tạo phổ quát, hiện diện toàn thể và thanh tịnh như là nguồn gốc.

Những sự vật xuất hiện như thế nào là hiện hữu của ta.

Những sự vật sanh khởi như thế nào là biểu lộ của ta.

Những âm thanh và lời nói được nghe là những thông điệp của ta trong âm thanh và lời nói.

Tất cả mọi khả năng, sắc tướng và những trí huệ bổn nguyên của chư Phật;

Thân thể của chúng sanh, những thói quen của họ vân vân…

Tất cả môi trường và cư dân, những hình thức đời sống và những kinh nghiệm;

Là trạng thái bổn nguyên của hiện diện toàn thể và thanh tịnh.

Không chứng ngộ rằng mọi sự không gì khác hơn là sự biểu lộ của tâm mình thì được gọi là sanh tử.

Không hiểu ta, bản tánh sáng tạo của vũ trụ,

Mà tìm hiểu những hiện tượng ta biểu lộ,

Bạn tri giác mọi sự một cách nhị nguyên do bám luyến và mong mỏi của bạn.

Vô thường, những sự vật xuất hiện sẽ tan đi.

Chúng không mục đích, giống như một người mù.

Hãy quen thuộc với thực tại bất nhị này nơi sự bất nhị của tâm và cái xuất hiện trước tâm đều giống như một giấc mộng.

Tất cả mọi cái được kinh nghiệm và

Tự tâm bạn, là thực tại nguyên thủy độc nhất.

Chúng không thể được khái niệm hóa theo những hệ thống tư tưởng nhân quả.

Hãy tìm hiểu thật tánh của tâm bạn

Để cho sự hiện diện toàn thể và thanh tịnh của bạn tỏa chiếu thực sự.

Những trạng thái cụ thể của vật chất đặc, lỏng…cần được khảo sát theo cách này. An trụ mười ngày trong chỗ không thể tìm thấy cái khác, bạn sẽ thấu hiểu rằng không một nguyên tử của bất cứ vật gì hiện hữu mà tách lìa khỏi cái hiện diện toàn thể và thanh tịnh. Thấu hiểu như vậy, bạn sẽ chắc chắn thoát khỏi mọi ám ảnh được tạo dựng với cái có vẻ là khác của những sự vật. Hơn nữa, thể tánh của cái được kinh nghiệm ở ngoài trong một chiều kích trống rỗng, vô tự tánh, được lộ bày là trạng thái hiện diện toàn thể và thanh tịnh. Trong sự đa dạng của kinh nghiệm không ngừng, nó được lộ bày là trò phô diễn của hiện diện toàn thể và thanh tịnh. Điều này không giống như tuyên bố rằng bất cứ cái gì bạn kinh nghiệm đều là tâm thức bởi vì cái bạn kinh nghiệm không phải là một biến cố thuộc tâm thức mà sanh khởi như trò phô diễn của trạng thái hiện diện toàn thể và thanh tịnh. Sự tuyên bố ấy không phân biệt giữa tâm và trạng thái hiện hữu toàn thể thanh tịnh. Trạng thái của hiện diện toàn thể và thanh tịnh là tịnh quang, sự thật thanh tịnh của tánh giác, tánh giác bao giờ cũng mới mẻ; trong khi tâm là yếu tố chuyển động của sanh tử; sự khái niệm hóa thấm khắp Như Hai Sự Thật của Jnanagarbha (thế kỷ thứ 8) nói:

“Những biến cố thuộc tâm thức là những khái niệm,chỉ là những giả định trong ba cõi sanh tử”.

Bất cứ khi nào trạng thái hiện diện toàn thể và thanh tịnh được nhận biết, những biến cố thuộc tâm thức dừng dứt. Tâm là sự đối tượng hóa; hiện diện toàn thể và thanh tịnh không đối tượng hóa. Thế nên, ngay cả chủ thể bị mắc vào để thành thức thì cũng được thấy là trạng thái hiện hữu bổn nguyên thanh tịnh.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. CHỦ ĐỀ ĐÍCH THỰC – BẠN LÀ ĐÔI MẮT CỦA THẾ GIỚI
  2. GIẢI QUYẾT TRONG VẮNG MẶT

Bài viết mới

  1. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  2. BỘ NHỚ QUÁ TẢI
  3. SAO MAI ĐÃ MỌC