TỰ TÁNH GIỚI

LỤC TỔ HUỆ NĂNG

Trích: Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh Giảng Giải; Tác giả: Đương Đạo; NXB. Thiện Tri Thức; 2016

Các người đã từ phương xa đến hội họp ở đây, ấy là đều cùng có duyên. Nay mỗi mỗi nên quỳ xuống, trước ta truyền Năm phần hương pháp thân của tự tánh mình, rồi sau trao pháp Vô tướng sám hối.

Cả đại chúng đồng quỳ.

Sư nói: Một là Giới hương, tức là trong tâm mình không sai quấy, không xấu ác, không ghen tỵ, không tham sân, không cướp hại. Ấy gọi là giới hương.

Hai là Định hương, tức là thấy các cảnh tướng thiện ác mà tâm mình chẳng loạn. Ấy gọi là định hương.

Ba là Huệ hương, tâm mình không bị ngăn ngại. Thường dùng trí huệ quán chiếu tự tánh, chẳng tạo ra các xấu ác. Tuy tu các điều thiện lành mà tâm không bám níu, kính người trên nghĩ đến người dưới, thương xót những kẻ côi cút nghèo cùng. Ấy gọi là Huệ hương.

Bốn là Giải thoát hương, tức là tâm mình không chỗ vịn níu, chẳng nghĩ thiện chẳng nghĩ ác, tự tại vô ngại. Ấy gọi là giải thoát hương.

Năm là Giải thoát tri kiến hương, tâm mình đã không chỗ vịn níu theo thiện ác mà cũng không chìm đắm trong cái không, giữ lấy cái vắng lặng. Cần học rộng nghe nhiều, rõ bản tâm mình, thông đạt cái thật của chư Phật, hòa quang tiếp vật, không ta không người, thẳng đến Giác ngộ, chân tánh chẳng dời đổi. Ấy gọi là giải thoát tri kiến hương.

Những hương này mỗi mỗi đều tự xông ở trong, chớ hướng bên ngoài tìm kiếm.
(Phẩm Sám Hối)

Tâm địa không lỗi, tự tánh giới
Tâm địa không mê, tự tánh huệ
Tâm địa không loạn, tự tánh định
Chẳng tăng chẳng giảm, tự kim cương
Thân tới thân lui, vốn tam muội.
(Phẩm Đốn Tiệm)

Bình luận

[…] soi, tức là tánh Sáng. Cái thể tròn sáng này ai cũng có, và Thiền là khám phá tự tánh tròn sáng này. Khám phá vì nó có sẵn, không phải làm ra hay trừ bớt, mà phải […]


Bài viết liên quan

  1. TỰ TÁNH KHỞI DỤNG

Bài viết khác của tác giả

  1. ĐẾN ĐI TỰ DO – PHÁP BẢO ĐÀN KINH PHẨM ĐỐN TIỆM
  2. ĐỊNH HUỆ ĐỒNG THỜI

Bài viết mới

  1. SỐNG KHÔNG NHÌN LUI, SỐNG KHÔNG NHÌN TỚI
  2. THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY
  3. ĐẶT MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN