AI MÊ LẦM TRONG SANH TỬ?

TỔ GAMPOPA

– Ai mê lầm trong sanh tử ? Tất cả chúng sanh của ba cõi đều mê lầm.

– Trên nền tảng nào mê lầm khởi sanh ? Mê lầm khởi sanh trên nền tảng Tánh Không.

– Cái gì khiến mê lầm khởi sanh ? nguyên nhân của mê lầm là vô minh lớn lao.

– Mê lầm này vận hành như thế nào ? Nó vận hành qua những hoạt động và kinh nghiệm của sáu cõi luân hồi.

– Cái gì thí dụ cho mê lầm này ? Mê lầm thì giống như giấc ngủ và giấc mộng.

– Mê lầm phát sanh từ khi nào ? Mê lầm này phát sanh từ sanh tử vô thủy.

– Cái gì là lỗi lầm của mê lầm này ? Mọi kinh nghiệm đều đau khổ.

– Khi nào mê lầm này có thể chuyển hóa thành trí huệ bổn nguyên ? Khi người ta đạt đến trí huệ vô thượng.

(Trích dẫn nhập ” Tràng Ngọc Giải Thoát – Gampopa “, Việt dịch: Thiện Tri Thức)

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. MƯỜI LẦM LẠC
  2. TRÍ HUỆ

Bài viết khác của tác giả

  1. MƯỜI ĐỨC HẠNH CỦA CHÁNH PHÁP
  2. MƯỜI ĐIỀU CẦN KIÊN TRÌ
  3. MƯỜI CÁCH TỰ TẠO TAI HỌA CHO CHÍNH MÌNH

Bài viết mới

  1. CẢM XÚC TÀN PHÁ NHẤT CHÍNH LÀ ĐỐ KỴ
  2. 7 THÓI QUEN TẠO GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC
  3. ĐỪNG ĐỂ CÁI “TÔI” THỐNG TRỊ