ÍCH LỢI CỦA LỜI NÓI CHÂN THẬT

KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

Trích: Kinh Thiện Nghiệp Đạo; Hán dịch: Đời Đại Đường, Tam tạng Thật-xoa-nan-đà, người nước Vu Điền; Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Một thời, Đức Phật ngụ ở cung điện của Long Vương Ta-Kiệt-La, cùng với chúng đại Tỳ-kheo tám ngàn vị và ba vạn hai ngàn Đại Bồ-Tát đều vân tập đến đông đủ.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Long Vương:

Này Long Vương! Nếu xa lìa lời nói dối thì liền đạt tám loại pháp được chư Thiên khen ngợi. Những gì là tám pháp?

 1. Miệng thường sạch sẽ với mùi thơm của hoa sen xanh.
  2. Được người đời tin phục.
  3. Lời nói ra luôn có chứng cứ, được hàng trời, người kính mến.
  4. Thường đem lời ái ngữ an ủi mọi người.
  5. Được tâm an vui thù thắng, ba nghiệp thanh tịnh.
  6. Lời nói không lầm lỗi, tâm thường vui vẻ.
  7. Nói năng trang trọng, hàng Trời, Người phụng hành.
  8. Trí tuệ thù thắng, không ai chế ngự được.

Đây là tám pháp, nếu đem hồi hướng lên quả vị Bồ-đề vô thượng thì sau khi thành Phật, sẽ được lời nói chân thật của Như Lai.

Lại nữa, này Long Vương! Nếu xa lìa lời nói hai chiều thì liền được năm
loại pháp chẳng thể hư hoại. Những gì là năm pháp?

 1. Được thân bất hoại vì không ai hại được.
  2. Được quyến thuộc bất hoại vì không ai phá được.
  3. Được tín tâm bất hoại vì thuận theo nghiệp đã có.
  4. Được pháp hạnh bất hoại vì sự tu tập kiên cố.
  5. Được Thiện tri thức bất hoại vì không hề lừa dối.

Đây là năm pháp, nếu có thể đem hồi hướng lên quả vị Bồ-đề vô thượng thì sau khi thành Phật, được quyến thuộc chân chánh, các ma, ngoại đạo chẳng thể phá hoại.

Lại nữa, này Long Vương! Nếu xa lìa lời nói thô ác thì liền thành tựu được tám việc làm trong sáng. Những gì là tám việc?

 1. Nói năng luôn chừng mực.
  2. Nói ra đều lợi ích.
  3. Nói điều chắc chắn hợp lý.
  4. Nói lời hay ho.
  5. Nói ra người khéo có thể tiếp nhận được.
  6. Lời nói luôn được tin theo.
  7. Lời nói không ai có thể chê trách.
  8. Nói ra người rất ưa thích.

Đây là tám việc, nếu có thể đem hồi hướng lên quả vị Bồ-đề vô thượng thì sau khi thành Phật, sẽ được tướng của tiếng Phạm âm nơi Như Lai.

Lại nữa, này Long vương! Nếu xa lìa lời nói thêu dệt thì liền thành tựu được ba pháp chắc chắn. Những gì là ba pháp?

 1. Chắc chắn được bậc trí thương mến.
  2. Chắc chắn có thể dùng trí tuệ giải đáp mọi câu hỏi đúng sự thật.
  3. Chắc chắn có được oai đức hơn hết, không hư dối đối với hàng Trời, Người.

Đây là ba pháp, nếu có thể đem hồi hướng lên quả vị Bồ-đề vô thượng thì sau khi thành Phật, sẽ đạt các chỗ được thọ ký của Như Lai luôn đích thật.

Bình luận


Bài viết mới

 1. SỐNG KHÔNG NHÌN LUI, SỐNG KHÔNG NHÌN TỚI
 2. THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY
 3. ĐẶT MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN