LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT PHỔ HIỀN

Đức Phật bổn nguyên Phổ Hiền thuyết nói lời nguyện siêu việt này khiến các chúng sanh không thể không tỉnh thức.

Kính lễ Đức Phật Bổn Nguyên Phổ Hiền!!

Hô! Tất cả mọi sự – hiện tướng và hiện hữu, sanh tử và niết bàn – tuy cùng một Nền Tảng duy nhất, nhưng có hai con đường và hai kết quả, được phô diễn một cách như huyễn như vô minh hoặc tánh giác.

Qua lời nguyện của ta, Phật Phổ Hiền, nguyện tất cả chúng sanh đều thành Phật, trọn vẹn hoàn thiện trong Pháp giới.

Nền Tảng của tất cả là không hợp tạo, là Pháp giới vô biên tự sanh khởi, siêu vượt mọi diễn tả, không có tên gọi “sanh tử” hay “niết bàn”. Thấy biết được như vậy, bạn là Phật. Không thấy biết được vậy, bạn là chúng sanh lang thang trong sanh tử.

Ta nguyện tất cả các bạn, những chúng sanh trong ba cõi, thấy biết thật nghĩa của Nền Tảng không thể nghĩ bàn.

Ta, Phật Phổ Hiền, đã thấy biết sự thật của Nền Tảng, không có nhân và duyên, chính là Tánh Giác tự sanh khởi không gì khác. Nền Tảng này không bị ô nhiễm bởi sự diễn tả bên ngoài và tư tưởng bên trong, không bị ô nhiễm bởi sự chấp nhận hay chối bỏ, cũng không bị ô nhiễm bởi sự tối tăm của vô minh. Do đó, sự phô diễn tự biểu lộ này không có những sai lầm.

Ta, Phật Phổ Hiền, thường trụ như là Tánh Giác vốn sẵn. Dù ba cõi bị hủy diệt, không có sự sợ hãi. Không có sự tham luyến vào năm dục của những đối tượng giác quan. Trong thức tự sanh khởi, không có những niệm tưởng, không có hình tướng cứng chắc và cũng không có năm độc. Trong sự sáng tó bất tận của Tánh Giác, tinh túy độc nhất, sanh khởi ra sự phô diễn của năm trí huệ.

Từ sự chín muồi của năm trí huệ, năm gia đình Phật bổn nguyên khởi hiện, và qua không gian trí huệ của các ngài, bốn mươi hai vị Phật an bình xuất hiện. Qua năng lực phát khởi của năm trí huệ, sáu mươi vị Phật hung nộ biểu lộ. Như vậy, Tánh Giác Nền Tảng không bao giờ lầm lỗi hoặc sai lầm.

Ta, Phật Phổ Hiền, là Phật bổn nguyên của tất cả. Qua lời nguyện của ta, nguyện tất cả các bạn, những chúng sanh lang thang trong ba cõi sanh tứ, thấy biết được Tánh Giác tự sanh khởi này, và nguyện đại trí huệ của các bạn tăng trưởng tự nhiên!!

Các hóa thân lưu xuất của ta sẽ liên tục biểu lộ qua hàng tỷ tỷ phương cách không thể nghĩ tưởng, xuất hiện trong nhiều hình tướng để hướng dẫn các bạn, những chúng sanh có thể tu tập. Qua lời nguyện đại bi của ta, nguyện tất cả các bạn, những chúng sanh lang thang trong ba cõi sanh tử, thoát khỏi các hình thức sống trong sáu nẻo!!

Từ ban sơ, các bạn, những chúng sanh, đã bị mê lầm vì không nhận biết Tánh Giác của Nền Tảng. Do đó mà không rõ biết rằng những gì xuất hiện là mê lầm – đây chính là trạng thái vô minh và là nguyên nhân đưa đến sự lạc lối.

Trạng thái mê lầm này dẫn đến sự bất giác đột ngột, và sau đó một thức vi tế của sự sợ hãi dao động. Từ sự dao động đó, sanh khởi một sự phân biệt tách lìa về cái “tôi” và sự tri giác những cái “khác” như kẻ thù. Dần dần, khuynh hướng tách biệt mạnh lên và từ đó, vòng sanh tử bắt đầu. Kế tiếp, những cảm xúc của năm độc phát triển. Các hành động tiếp diễn của những cảm xúc này là không dứt.

Các bạn, những chúng sanh, thiếu tỉnh giác vì không có chánh niệm, và đó là nguyên nhân đưa đến sự lạc lối. Qua lời nguyện của ta, nguyện tất cả các bạn, những chúng sanh, nhận biết Tánh Giác vốn sẵn!!

Sự vô minh bẩm sanh là không có chánh niệm và xao lãng. Sự vô minh gán đặt là những tư tưởng nhị nguyên phân biệt cái “tôi” và những cái “khác”. Cả hai loại vô minh không hiểu biết này là cơ sở cho ảo tưởng mê lầm của tất cả chúng sanh.

Qua lời nguyện của ta, Phật Phổ Hiền, nguyện tất cả các bạn, những chúng sanh lang thang trong sanh tử, xóa tan được lớp sương mù tối tăm của sự không chánh niệm tỉnh giác, xóa sạch những niệm tưởng bám chấp nhị nguyên. Nguyện các bạn nhận biết Tánh Giác vốn sẵn của chính mình!!

Các tư tưởng nhị nguyên phân biệt tạo ra sự nghi ngờ. Từ việc dính mắc vi tế vào sự chuyển thành sự phân biệt nhị nguyên, những khuynh hướng nhị nguyên phân biệt trở nên mạnh mẽ hơn và dày đặc hơn.

Thực phẩm, tài sản, quần áo, nhà cửa và bạn bè, năm đối tượng của các giác quan và gia đình yêu thương của bạn – tất cả những điều này gây đau khổ bởi tạo ra thèm muốn và khao khát. Tất cả đều là vọng tưởng của thế gian, những hoạt động đeo đuổi và bám nắm là vô tận.

Khi quả của bám luyến chín muồi, bạn sanh ra thành một ma đói, bị hành hạ bởi tham muốn và khao khát, bị khốn khổ và đói khát.

Qua lời nguyện của ta, Phật Phổ Hiền, nguyện tất cả các bạn, những chúng sanh đầy khao khát và tham dục có nhiều bám luyến, không chối bỏ những tham muốn mong mỏi, và cũng không chấp nhận bám luyến vào những tham muốn.

Hãy để tâm thức bạn thư giãn trong trạng thái tự nhiên, bấy giờ Tánh Giác của bạn sẽ có thể tự giữ gìn chính nó. Nguyện bạn thành tựu trí huệ phân biệt hoàn hảo!!

Khi các đối tượng bên ngoài xuất hiện, thức sợ hãi vi tế sẽ sanh khởi. Từ nỗi sợ hãi này, thói quen giận dữ trở nên càng mạnh hơn. Cuối cùng, sự thù nghịch đến, gây ra bạo động và sát hại. Khi quả của tâm giận dữ chín muồi, bạn sẽ chịu đau khổ trong địa ngục vì bị đun sôi và đốt cháy.

Qua lời nguyện của ta, Phật Phổ Hiền, này các bạn, hỡi chúng sanh trong sáu cõi, khi giận dữ mạnh mẽ sanh khởi nơi bạn, không chối bỏ cũng không chấp nhận cơn giận. Thay vào đó, hãy thư giãn trong trạng thái tự nhiên và thành tựu trí huệ của tánh sáng tỏ!

Khi tâm bạn đầy kiêu ngạo, những ý tưởng ganh đua và coi thường người khác khởi lên. Cùng với tâm kiêu ngạo gia tăng mạnh hơn, bạn sẽ trải qua đau khổ do tranh cãi và bị ngược đãi. Khi quả của nghiệp này chín muồi, bạn sẽ sanh vào các cõi trời và kinh nghiệm sự đau khổ của biến hoại rồi rơi xuống những tái sanh thấp hơn.

Qua lời nguyện của ta, Phật Phổ Hiển, nguyện các bạn, những chúng sanh khởi lên tâm kiêu ngạo, để tâm thức thư giãn trong trạng thái tự nhiên. Bấy giờ, Tánh Giác của bạn sẽ tự giữ gìn chính nó. Nguyện bạn thành tựu trí huệ bình đẳng!!

Do tăng thêm thói quen nhị nguyên phân biệt, đề cao mình và chê bai người khác, tâm ganh đua sẽ dẫn bạn đến sự ghen tị và tranh đấu, và bạn sẽ sanh vào cõi bán thiên, nơi có nhiều sự sát hại và thương tổn. Từ hậu quả của sự sát hại đó, bạn sẽ rơi vào cõi địa ngục.

Qua lời nguyện của ta, Phật Phổ Hiền, khi những ý tưởng ganh đua và ghen tị khởi lên, không bám vào chúng như những kẻ thù. Chỉ thư giãn thong dong. Bấy giờ, tâm thức có thể tự an trú, giữ gìn trong trạng thái tự nhiên của nó. Nguyện bạn thành tựu trí huệ hành động không chướng ngại!!

Do xao lãng, vô ý và không chánh niệm, các bạn, những chúng sanh, sẽ trở nên trì độn, mù mờ và hay quên. Bởi vô ý thức và lười biếng, bạn sẽ làm tăng sự vô minh của mình và quả của sự vô minh này sẽ là lang thang không lối thoát trong cõi súc sanh.

Qua lời nguyện của ta, Phật Phổ Hiển, nguyện các bạn, những chúng sanh đã rơi vào hố sâu đen tối của vô minh, soi rọi ánh sáng của chánh niệm và nhờ đó thành tựu trí huệ vô niệm.

Tất cả các bạn, những chúng sanh trong ba cõi, thật sự đồng nhất với chư Phật, Nền Tảng của tất cả. Nhưng vì hiểu biết sai lầm về Nền Tảng khiến các bạn lạc lối, nên hành động không có mục đích. Sáu hành vi tạo nghiệp là ảo tưởng như huyễn, như một giấc mơ. Ngay đây, ta là Phật bổn nguyên, hóa độ sáu loại chúng sanh bằng mọi biểu lộ của mình.

Qua lời nguyện của ta, Phật Phổ Hiển, nguyện các bạn, tất cả chúng sanh, không sót một ai, thành tựu giác ngộ trong trạng thái của Pháp giới.

A Hô! Từ nay trở đi, bất cứ khi nào một thiền giả nam hay nữ đầy năng lực, với Tánh Giác chiếu sáng, không ảo tưởng mê lầm, đọc tụng bài nguyện đại lực này thì tất cả những ai nghe được sẽ thành tựu giác ngộ chỉ trong ba đời. Vào những lúc nhật thực hay nguyệt thực, lúc động đất hay khi đất sụt chuyến, vào những ngày chí điểm hay ngày Tết, bạn nên quán tưởng Phật Phổ Hiền. Và nếu tụng niệm lớn tiếng để tất cả có thể nghe, thì chúng sanh trong ba cõi sẽ dần dần thoát khỏi khổ đau qua lời nguyện của hành giả, và cuối cùng sẽ thành tựu giác ngộ.

???

Lời nguyện này được trích từ chương 19 “Tâm Nguyện Mạnh Mẽ Khiến Các Chúng Sanh Không Thể Không Tỉnh Thức” từ giáo lý Đại Toàn Thiện “Tâm Rộng Mở Không Chướng Ngại Của Đức Phật Phổ Hiền”. Đức Vidyadhara Rigdzin Godem đã khám phá ra mật điển này từ ngăn giữa một chiếc tráp bằng da màu hạt dẻ tại hang Lahdrak, núi Zangzang. Nguyện thiện đức tăng trưởng! 

Bản Anh ngữ được Bhaka Tulku Rinpoche chuyển dịch với sự hỗ trợ của Lunpo Urgyan Thondup năm 1991. Những chữ nhỏ tiếng Tạng ở phần đầu và cuối được Ina Trinley Wangmo dịch sang tiếng Anh năm 2017. 

Bản Việt ngữ được Ban dịch thuật Thiện Tri Thức chuyển dịch năm 2021, hiệu đính năm 2022. 

Bản văn này có thể sử dụng để đọc tụng hàng ngày hoặc mở đầu nghi quỹ thực hành hàng ngày.

Bình luận


Bài viết mới

  1. LOẠI BỎ NĂNG LƯỢNG TIÊU CỰC
  2. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  3. BỘ NHỚ QUÁ TẢI