LUẬN BẢO VƯƠNG TAM MUỘI

KINH HOA NGHIÊM

Tâm niệm là một trong những phương pháp thực hành nội quán trước nghịch cảnh.

?MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM:

1. Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật. Vì không bệnh tật thì tham dục sẽ sinh.

2. Ở đời đừng cầu không khó khăn. Vì không khó khăn thì kiêu sa nổi dậy.

3. Cứu xét tâm tính thì đừng cầu không khúc mắc. Vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.

4. Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai. Vì không chông gai thì chí nguyện không kiên cường.

5. Làm việc thì đừng mong việc dễ thành. Vì dễ thành thì lòng thường kiêu ngạo.

6. Giao tiếp đừng mong lợi mình. Vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.

7. Với người đừng mong thuận chiều ý mình. Vì được thuận chiều ý mình tất sẽ tự kiêu.

8. Thi ân đừng cầu đền đáp. Vì cầu đáp trả thì thi ân có mưu tính.

9. Thấy lợi đừng mong dính vào. Vì dính vào là si mê dấy động.

10. Oan ức không cần bày tỏ. Vì bày tỏ là chưa xả nhơn ngã. Tâm nhơn ngã thị phi chưa dứt, tất mối oán hận sẽ từ đó nảy sinh ra nhiều.

Nghịch cảnh thực sự là những bài học quý giá để trưởng thành hơn trong đời sống.

?LỜI ĐỨC PHẬT DẠY:

?Lấy bệnh khổ làm thuốc thần.

?Lấy hoạn nạn làm giải thoát.

?Lấy khúc mắc làm thú vị.

?Lấy ma quân làm bạn đạo.

?Lấy khó khăn làm thích thú.

?Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ.

?Lấy người chống đối làm nơi giao du.

?Coi thi ân như đôi dép bỏ.

?Lấy sự xả lợi làm vinh hoa.

?Lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh.

Trích “Kinh Hoa Nghiêm”
Dịch giả: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. HẠT NGỌC TRONG CHÉO ÁO
  2. BỒ TÁT DI LẶC DẠY THIỆN TÀI ĐỒNG TỬ VỀ BỒ ĐỀ TÂM

Bài viết khác của tác giả

  1. HẠNH PHỔ HIỀN: HỒI HƯỚNG ĐỒNG THỜI KHẮP CẢ
  2. CHÂN KHÔNG DIỆU HỮU TRONG KINH HOA NGHIÊM
  3. VÌ CHÚNG SANH MÀ BỒ TÁT HỒI HƯỚNG

Bài viết mới

  1. SỐNG KHÔNG NHÌN LUI, SỐNG KHÔNG NHÌN TỚI
  2. THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY
  3. ĐẶT MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN