NHỮNG LỜI NGUYỆN CỦA PHẬT A DI ĐÀ CHO NHỮNG NGƯỜI TU HÀNH Ở CÁC CÕI NƯỚC KHÁC NGOÀI TỊNH ĐỘ

KINH PHẬT THUYẾT VÔ LƯỢNG THỌ

Lời nguyện thứ 12. Giả sử khi thành Phật, quang minh thân tôi nếu có hạn lượng, ít nữa chẳng soi hàng trăm ngàn ức vô số cõi Phật, tôi không giữ ngôi Chánh đẳng chánh giác.

Lời nguyện thứ 13. Giả sử khi thành Phật, thọ mạng của tôi nếu có hạn lượng, ít nữa chẳng đến hàng trăm ngàn ức na do tha kiếp, tôi không giữ ngôi Chánh đẳng chánh giác.

Lời nguyện thứ 17. Giả sử khi thành Phật, vô lượng đức Phật mười phương thế giới, chẳng cùng tấm tắc khen ngợi đồn đãi danh hiệu của tôi, tôi không giữ ngôi Chánh đẳng chánh giác.

Lời nguyện thứ 22. Giả sử khi thành Phật, số đông Bồ-tát ở cõi Phật khách sanh đến nước tôi, rốt ráo đến bực Nhứt sanh Bổ xứ, trừ những vị nào có bản nguyện riêng ứng hóa tự tại, vì chúng sanh mà mặc giáp hoằng thệ, chứa cội công đức, độ thoát tất cả, dạo qua cõi nước của các đức Phật trong khắp mười phương khai hóa Hằng sa vô lượng chúng sanh, làm cho tất cả đứng vững nơi đạo vô thượng Chánh giác, vượt lên công hạnh các bậc thông thường, hiện tiền tu tập công đức rộng lớn của hạnh Phổ Hiền. Nếu chẳng như thế, tôi không giữ ngôi Chánh đẳng chánh giác.

Lời nguyện thứ 33. Giả sư khi thành Phật, các hạng chúng sanh trong khắp mười phương vô lượng bất khả tư nghị thế giới của các đức Phật, bất cứ những ai được quang minh tôi xúc chạm đến thân, thì thân tâm người đó trở nên dịu dàng, hơn hàng trời người. Nếu chẳng như thế, tôi không giữ ngôi Chánh đẳng chánh giác.

Lời nguyện thứ 34. Giả sử khi thành Phật, những chúng sanh trong vô lượng bất khả tư nghị thế giới của các đức Phật ở khắp mười phương, nghe danh hiệu tôi mà chẳng chứng được Vô sanh pháp nhẫn, các môn tổng trì sâu xa của Bổ-tát, tôi không giữ ngôi Chánh đẳng chánh giác.

Lời nguyện thứ 35. Giả sử khi thành Phật, vô lượng bất khả tư nghị thế giới của các đức Phật ở khắp mười phương, bất cứ nơi nào có hàng nữ nhơn, nghe danh hiệu tôi mà vui mừng tin ua, phát âm Bồ đề, nhàm chán thân nữ, sau khi mạng chung, nếu còn làm thân phụ nữ trở lại, tôi không giữ ngôi Chánh đẳng chánh giác.

Lời nguyện thứ 36. Giả sử khi thành Phật, trong vô lượng bất khả tư nghị thế giới của các đức Phật ở khắp mười phương nghe danh hiệu tôi, sau khi mạng chung vẫn cứ luôn luôn tu hành phạm hạnh cho đến thành Phật. Nếu chẳng như thế tôi không giữ ngôi Chánh đẳng chánh giác.

Lời nguyện thứ 37. Giả sử khi thành Phật, các hàng trời người trong vô lượng bất khả tư nghị thế giới của các đức Phật ở khắp mười phương, nghe danh hiệu tôi mà gieo năm vóc, cúi đầu lễ lạy, mừng rỡ tin ua tu hạnh Bồ-tát, thì kẻ ấy được chư thiên, người đời rất mực kính trọng. Nếu chẳng như thế, tôi không giữ ngôi Chánh đẳng chánh giác.

Lời nguyện thứ 41. Giả sử khi thành Phật, các chúng Bồ-tát ở quốc độ khác nghe danh hiệu tôi, mãi đến thành Phật mà các giác quan còn bị hư khuyết hoặc bị lùn xấu, tôi không giữ ngôi Chánh đẳng chánh giác.

Lời nguyện thứ 42. Giả sử khi thành Phật, các chúng Bồ-tát ở quốc độ khác nghe danh hiệu tôi, thì tất cả đều được sự thanh tịnh và chứng các môn tam muội giải thoát. Trụ tam muội đó trong khoảng móng niệm, có thể cúng dường vô lượng bất khả tư nghị các đức Thế-tôn mà vẫn không mất định ý. Nếu chẳng như thế, tôi không giữ ngôi Chánh đẳng chánh giác.

Lời nguyện thứ 43. Giả sử khi thành Phật, các chúng Bồ-tát ở quốc độ khác nghe danh hiệu tôi, khi thọ mạng dứt, được sanh vào nhà tôn quý oai đức. Nếu chẳng như thế, tôi không giữ ngôi Chánh đẳng chánh giác.

Lời nguyện thứ 44. Giả sử khi thành Phật, các chúng Bồ-tát ở quốc độ khác nghe danh hiệu tôi, vui mừng khấp khởi tu hạnh Bồ-tát, thì cội công đức đều được tròn đủ. Nếu chẳng như thế, tôi không giữ ngôi Chánh đẳng chánh giác.

Lời nguyện thứ 45. Giả sử khi thành Phật, các chúng Bồ-tát ở quốc độ khác nghe danh hiệu tôi, thì tất cả đều được môn Tam muội PHỔ ĐẲNG, trụ tam muội đó cho đến thành Phật, thường thấy vô lượng bất khả tư nghị tất cả các Phật. Nếu chẳng như thế, tôi không giữ ngôi Chánh đẳng chánh giác.

Lời nguyện thứ 47. Giả sử khi thành Phật, các chúng Bồ-tát ở quốc độ khác nghe danh hiệu tôi, ngay đó nếu chẳng đến bực Bất thoái, tôi không giữ ngôi Chánh đẳng chánh giác.

Lời nguyện thứ 48. Giả sử khi thành Phật, các chúng Bồ-tát ở quốc độ khác nghe danh hiệu tôi, nếu như chẳng được đệ nhất, đệ nhị, đệ tam pháp nhẫn. Đối với pháp môn của các đức Phật, ngay đó chẳng thể được bất thoái chuyển, tôi không giữ ngôi Chánh đẳng chánh giác.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. TẤT CẢ CÁC PHÁP ĐỀU LÀ PHẬT PHÁP
  2. BẤT LUẬN LÀ AI, HỄ NIỆM PHẬT ĐỀU VÃNG SANH.
  3. 48 LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC A DI ĐÀ

Bài viết mới

  1. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH
  2. ĐỂ CÓ SỰ NỂ PHỤC CỦA CẤP DƯỚI
  3. MỖI NGÀY LÀ MỘT MÓN QUÀ