AN CỐC BẠCH VÂN(1885-1973)

CHỈ QUẢN ĐẢ TOẠ

  Thiền sư Hakuun Yasutani (An Cốc Bạch Vân 1885-1973)   Chỉ quản đả toả (chỉ việc ngồi thiền) cần có một vị...