BỒ TÁT MÃ MINH

TÂM CHƠN NHƯ

Tâm Chơn Như tức là cái tướng rộng lớn vô cùng vô cực của tâm, bao trùm khắp pháp giới, nó là bản thể của tất cả pháp...

HẠNH TÙY THUẬN CHÂN NHƯ

thể tánh Chơn Như vốn rỗng rang trong sạch, nhưng vì vô lượng phiền não làm cho ô nhiễm cấu uế. Nếu người ta chỉ nhớ nghĩ...