DAISETZ TEITARO SUZUKI

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA NGỘ

Thiền giống như uống nước, nóng hay lạnh tự người uống biết lấy. Tri giác của Thiền là giới hạn cuối cùng của kinh...

KINH NGHIỆM NGỘ

CƠ DUYÊN VÀ ĐỐN NGỘ Ta phải nhận rằng trong Thiền có cái gì thách đố tất cả sự giải thích; cái gì ấy, không một sư...

CON SƯ TỬ VÀNG – CỐT TỦY ĐẠO PHẬT

Muôn vật dung thông dung nhiếp vào nhau (viên dung) mà vật nào vẫn là vật ấy, giữ nguyên cá thể (vô ngại).

TRÍ VÀ BI TRONG THẾ GIỚI HOA NGHIÊM

Nguồn năng lực kích động pháp giới sự sự vô ngại là Tâm Đại Bi...

THỦY GIÁC VÀ BẢN GIÁC

Chứng nghiệm Thiền sẽ đánh thức trí tuệ. Trí tuệ này không phải mới có mà đã có sẵn từ xưa, ngủ ngầm trong chúng ta kể...

THIỀN VÀ VĂN HÓA NHẬT BẢN

Thiền – tức là đem giáo nghĩa của Thiền dung hòa vào đời sống thực tiễn...