GS. NGUYỄN ĐĂNG THỤC

BỐN GIAI ĐOẠN CỦA CUỘC ĐỜI

Tất cả bốn giai đoạn của đời người này đều quan trọng. Và người ta cần phải tuân thủ theo những nguyên tắc và luật...

VẤN ĐỀ SỐNG CHẾT TRONG THIỀN HỌC VIỆT NAM

—*— Trên đây chúng ta thấy Cứu Chỉ bất mãn với Khổng Mặc và Trang Lão và cả hai chủ trương Hữu vi và Vô vi đều...

VĂN HÓA TÂM LINH

Cái sự vượt lên trên tất cả biên giới thông thường giữa cá nhân và Tuyệt đối ấy là sự thành tựu lớn của tâm linh...