HT. TỊNH KHÔNG

MỘT NỀN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HOÀN HẢO

Ngày nay chúng ta thấy càng lúc càng có nhiều người trên khắp thế giới tin theo Phật giáo. Tuy nhiên, không có bao nhiêu người...

NGƯỜI NỘI TRỢ TU TẬP BỒ TÁT ĐẠO TRONG ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY

Làm cùng một loại công việc hằng ngày là điều rất mệt nhọc, đặc biệt là đối với những người nội trợ. Hình như...

PHẢI BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU ĐỂ CẢI THIỆN HOÀN CẢNH SINH HOẠT CỦA CHÍNH MÌNH?

Nếu quý vị có thể đem cái tâm cúng dường, việc làm cúng dường này mở lớn ra với bè bạn, với những người xung quanh dù...

BIỂU TƯỢNG HỌC VÀ MỸ HỌC CỦA PHẬT GIÁO

Sau khi đã hiểu rõ mục đích của Phật giáo, chúng ta sẽ nhìn kinh điển với một nhãn quan khác trước. Kinh điển Phật giáo là...