SOGYAL RINPOCHE

TÍNH SÁNG TẠO-THIỆN TÂM

Nghiệp như vậy không có tính cách định mệnh hay tiền định. Nghiệp là khả năng của chúng ta có thể định đoạt cách thức...

THIỆN TÂM

Như vậy, loại tái sinh mà ta sẽ có trong đời vị lai được định đoạt bởi bản chất của những hành động ta trong đời...

SÓNG VÀ ĐẠI DƯƠNG

?Ý Tưởng Và Cảm Xúc: Sóng Và Đại Dương Khi bắt đầu thiền, người ta thường nói những ý tưởng của họ nổi loạn, và...

SỰ BÌNH AN TỰ NHIÊN

?Luyện Tập Chánh Niệm Thiền định là đưa tâm về nhà, và việc này trước hết được hoàn tất nhờ luyện tập chánh niệm....

NGUỒN CẢM HỨNG

Tôi đã nói rằng thiền định là con đường đưa đến giác ngộ và là nỗ lực lớn lao nhất của đời này. Mỗi khi nói về...

TÌM ĐƯỜNG

Vào thời khác và trong những nền văn minh khác, con đường chuyển hóa tâm linh này chỉ giới hạn cho một số ít người được...

ĐÁNH THỨC TIỀM NĂNG CHÂN THỰC

Tôi vẫn thường xúc động về sự xác nhận của những báo cáo về kinh nghiệm cận tử, vì nó cho thấy rõ ràng sự thật về...

ĐƯA TÂM VỀ NHÀ

Trên hai ngàn năm trăm năm về trước, một người đã đi tìm chân lý trong nhiều đời kiếp, đi đến một chỗ thanh vắng miền...

THEO MỘT CON ĐƯỜNG

Tất cả chúng ta đều có cái nghiệp gặp phải một con đường tâm linh này hay khác, và tôi sẽ khuyên bạn, tự đáy tim tôi, hãy...