TÁNH KHÔNG LÀ NỀN TẢNG CỦA BA THỪA

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

Trích: Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Khuyến Học & Phẩm Tán Thán Ba La Mật; Hán dịch: Pháp Sư Cưu Ma La Thập; Việt dịch: HT. Thích Trí Tịnh; NXB. Đồng Nai

“Những thiện nam tử, thiện nữ nhơn muốn học bực Thanh Văn cũng phải nghe Bát nhã ba la mật để thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ, thực hành. Người muốn học bực Bích Chi Phật cũng phải nghe Bát nhã ba la mật để thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ, thật hành. Người muốn học bực Bồ Tát cũng phải nghe Bát nhã ba la mật để thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ, thực hành. Tại sao vậy? Vì trong Bát nhã ba la mật nói rộng về tam thừa, nên Bồ Tát,Thanh Văn, Bích Chi Phật đều phải học”.

TRÍ HUỆ TÁNH KHÔNG LÀ NỀN TẢNG CHO ĐỜI SỐNG THẾ GIAN VÀ XUẤT THẾ GIAN

Ðức Thế Tôn cũng vốn đã thật hành Trí huệ tánh không nầy mà đầy đủ sáu ba la mật, được vô đẳng đẳng pháp được vô đẳng đẳng sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thành Phật chuyển vô đẳng đẳng pháp luân.

Quá khứ chư Phật cũng thật hành trí huệ tánh không nầy mà đầy đủ vô đẳng
đẳng bố thí nhẫn đến chuyển vô đẳng đẳng pháp luân.

Vị lai chư Phật cũng thật hành Trí huệ tánh không nầy sẽ đầy đủ vô đẳng đẳng bố thí nhẫn đến sẽ chuyển vô đẳng đẳng pháp luân.

Vì thế nên chư đại Bồ Tát muốn vượt đến tất cả pháp bỉ ngạn phải thật hành
Bát nhã ba la mật.

Bạch đức Thế Tôn! Tất cả thế gian, hàng Trời, Người và A tu la đều phải lễ
kính cúng dường đại Bồ Tát thật hành Bát nhã ba la mật.

Ðức Phật nói: “Ðúng như vậy! Ðúng như vậy! Nầy các thiện nam tử! Tất cả
thế gian hàng Trời, Người và A tu la đều phải lễ kính cúng dường người thật
hành Bát nhã ba la mật. Tại sao vậy? Vì nhơn nơi Bồ Tát nầy qua lại mà thế
gian xuất sanh các thiện đạo như loài Người, loài Trời từ Tứ Thiên Vương
đến Sắc Cứu Cánh Thiên, cũng xuất sanh Tu Ðà Hoàn, Tư Ðà Hàm, A Na
Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật và chư Phật. Nhơn nơi Bồ Tát nầy qua lại
mà thế gian xuất sanh những thứ cần dùng như đồ uống ăn, y phục, đèn
đuốc, phòng nhà, châu báu.

Nầy Xá Lợi Phất! Tất cả những thứ vui thích của thế gian hoặc là dục lạc
hay ly dục lạc trong nhơn gian hay trên các cõi trời đều là do Bồ Tát nầy mà
có.

Tại sao vậy? Vì lúc thật hành Bồ Tát đạo, đại Bồ tát nầy an trụ nơi sáu ba la
mật, tự làm bố thí cũng đem sự bố thí để thành tựu chúng sanh, nhẫn đến tự
làm Trí huệ tánh không và cũng đem Trí huệ tánh không để thành tựu chúng
sanh.

Nầy Xá Lợi Phất! Thế nên vì an lạc tất cả chúng sanh mà đại Bồ Tát xuất
hiện thế gian vậy.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. TÁNH KHÔNG THANH TỊNH
  2. CÁC PHÁP CHẲNG HIỆP VỚI NHAU
  3. TU TẬP ĐÚNG

Bài viết mới

  1. SỐNG KHÔNG NHÌN LUI, SỐNG KHÔNG NHÌN TỚI
  2. THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY
  3. ĐẶT MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN