CÔNG DỤNG NHIỆM MÀU CỦA LƯỠI VÀ LỜI NÓI


Bồ tát đem thiện căn bố thí lưỡi này hồi hướng như vầy:

Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi cùng khắp, có thể tuyên nói các lời, các pháp.
Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi trùm cả mặt, lời nói trọn chơn thiệt, không hai lời.
Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi trùm khắp tất cả Phật độ, thị hiện thần thông tự tại của Phật.
Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi mền mỏng, luôn hưởng vị ngon lành thanh tịnh.
Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi biện tài, dứt được tất cả lưới nghi thế gian.
Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi sáng chói, có thể phóng vô lượng quang minh.
Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi quyết định, biện nói các pháp không cùng tận.
Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi điều phục khắp cả, có thể khéo khai thị tất cả bí yếu, lời nói ra khiến người tin nhận.
Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi thông đạt khắp cả, khéo vào tất cả biển ngôn ngữ.
Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi khéo nói tất cả những pháp môn, nơi trí ngữ ngôn đều đến bỉ ngạn.

Ðây là đại Bồ tát lúc bố thí cái lưỡi đem thiện căn hồi hướng, khiến chúng sanh đều được viên mãn trí vô ngại.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. TỪ BI
  2. 12 THÓI QUEN CỦA NGƯỜI CHÂN THẬT
  3. NÓI SỰ THẬT

Bài viết mới

  1. DANH NGÔN VỀ SỰ THÔNG MINH
  2. NIỀM TIN VÀO CHỦ NHÂN KHÔNG LÀ CHÌA KHÓA
  3. BẠN THÔNG MINH HƠN BẠN TƯỞNG