HOA TẠNG THẾ GIỚI

KINH HOA NGHIÊM

Trích: Kinh Hoa Nghiêm (Phẩm Hoa Tạng Thế Giới Thứ Năm); Dịch giả: HT. Thích Trí Tịnh; NXB: Tôn Giáo

Lúc đó Phổ Hiền Bồ tát lại bảo đại chúng rằng: “Chư Phật tử! Hoa tạng thế giới hải này, được nghiêm tịnh là do đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai, thuở xưa lúc tu hạnh Bồ tát trải qua thế giới hải vi trần số kiếp, trong mỗi kiếp gần gũi vi trần số Phật, nơi mỗi Phật tu tập vi trần số đại nguyện thanh tịnh…

Lúc đó, Phổ Hiền Bồ tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa oai lực của Phật, mà nói kệ rằng:

Hoa Tạng thế giới hải
Pháp giới đồng không khác
Trang nghiêm rất thanh tịnh
An trụ nơi hư không.

Trong thế giới hải này
Sát chủng khó nghĩ bàn
Mỗi mỗi đều tự tại
Ðều riêng không tạp loạn.

Biển Hoa Tạng Thế Giới
Sát chủng khéo an bày
Hình khác, trang nghiêm khác
Các loại tướng không đồng.

Chư Phật biến hóa âm
Nhiều loại làm thể đó
Tùy nghiệp lực mà thấy
Sát chủng nghiêm sức đẹp.

Hình Tu Di, thành, lưới,
Nước xoáy, hình tròn, vuông
Hoa sen nở rộng lớn
Cõi cõi bao quanh nhau.

Hình sơn tràng, lâu các
Hình kim cang xây vòng
Những sát chủng quảng đại
Bất tư nghì như vậy.

Ðại hải, lửa chơn châu
Quang võng bất tư nghì
Những sát chủng như vậy
Ðều trụ nơi liên hoa.

Mỗi mỗi những sát chủng
Quang võng bất khả thuyết
Trong quang hiện các cõi
Khắp cả mười phương biển.

Tất cả những sát chủng
Bao nhiêu đồ trang nghiêm
Quốc độ hiện trong đó
Thấy khắp vô cùng tận.

Sát chủng bất tư nghì
Thế giới vô biên tế
Nhiều thứ trang nghiêm đẹp
Ðều do oai lực Phật…

Do nguyện lực của Phật.
Hoặc có những quốc độ
Do nguyện lực thanh tịnh
Trong các vật trang nghiêm
Khắp thấy những sát hải.

Người tu nguyện Phổ Hiền
Cảm thành cõi thanh tịnh
Tam thế cõi trang nghiêm
Trong đây hiện đủ cả.

Phật tử nên quán sát
Sát chủng oai thần lực
Những quốc độ vị lai
Như mộng đều khiến thấy.

Những thế giới mười phương
Những quốc độ quá khứ
Ðều ở trong một cõi
Hiện tượng như huyễn hóa.

Tất cả Phật tam thế
Và quốc độ chư Phật
Ở trong một sát chủng
Ðều xem thấy tất cả.

Thần lực của chư Phật
Trong trần hiện các cõi
Các loại đều thấy rõ
Như bóng không chơn thiệt.

Hoặc có nhiều cõi nước
Hình trạng như biển cả
Hoặc như núi Tu Di
Thế giới bất tư nghì.

Có cõi an trụ tốt
Hình như lưới Thiên Ðế
Hoặc hình như rừng cây
Chư Phật đầy trong đó.

Hoặc hình như bửu luân
Hoặc trạng như liên hoa
Tám góc trang nghiêm đẹp
Mọi nơi đều thanh tịnh.

Hoặc như hình bửu tòa
Hoặc có cõi ba góc
Hoặc như Khư lặc ca
Thành quách, thân Phạm Vương.

Hoặc như tóc Thiên Chủ
Hoặc như hình bán nguyệt
Hoặc như núi ma ni
Hoặc như hình mặt nhựt.

Hoặc có những thế giới
Hình như hương hải xây
Hoặc làm vòng quang minh
Xưa Phật đã nghiêm tịnh.

Hoặc như hình trục xe
Hoặc hình đàn cúng tế
Hoặc như tướng bạch hào
Nhục Kế, mắt rộng dài.

Có cõi hình Phật thủ
Hoặc như chày Kim Cang
Hoặc như hình Diệm Sơn
Bồ tát ở đầy khắp.

Hoặc hình như sư tử
Hoặc như hình con ngao
Vô lượng những sắc tướng
Thể tánh đều sai khác.

Ở trong một sát chủng
Hình các cõi vô tận
Ðều nhờ nguyện lực Phật
Hộ niệm nên an trụ.

Có cõi trụ một kiếp
Có cõi trụ mười kiếp
Nhẫn đến hơn trăm ngàn
Thế giới vi trần số.

Hoặc ở trong một kiếp
Thấy cõi có thành hoại
Hoặc vô lượng vô số
Nhẫn đến bất tư nghì.

Hoặc có cõi có Phật
Hoặc có cõi không Phật
Hoặc có chỉ một Phật
Hoặc có vô lượng Phật.

Cõi nào nếu không Phật
Thời có Phật cõi khác
Biến hóa đến cõi đó
Ðể thị hiện Phật sự:

Từ trời giáng thần xuống
Trụ thai và đản sanh
Hàng ma thành Chánh giác
Chuyển vô thượng Pháp luân.

Tùy lòng chúng ưa thích
Thị hiện nhiều tướng mạo
Vì họ chuyển Pháp luân
Hợp căn tánh của họ.

Trong mỗi mỗi cõi Phật
Một Phật hiện ra đời
Trải qua ngàn ức năm
Diễn thuyết pháp vô thượng.

Chúng chẳng phải pháp khí
Không thấy được chư Phật,
Nếu ai tâm mến thích
Mọi nơi đều thấy Phật.

Trong mỗi mỗi sát độ
Ðều có Phật ra đời
Chư Phật trong các cõi
Ức số bất tư nghì.

Mỗi mỗi Phật trong đây
Hiện vô lượng thần biến
Điều khắp trong pháp giới
Điều phục các chúng sanh.

 

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. BIG BANG VÀ VŨ TRỤ VÔ CĂN CỦA PHẬT GIÁO
  2. HÀI HÒA
  3. PHẬT GIÁO KHÔNG CHỈ TƯƠNG HỢP MÀ CÒN HOAN NGHÊNH VŨ TRỤ HỌC HIỆN ĐẠI

Bài viết khác của tác giả

  1. HẠNH PHỔ HIỀN: HỒI HƯỚNG ĐỒNG THỜI KHẮP CẢ
  2. CHÂN KHÔNG DIỆU HỮU TRONG KINH HOA NGHIÊM
  3. VÌ CHÚNG SANH MÀ BỒ TÁT HỒI HƯỚNG

Bài viết mới

  1. THỰC HÀNH CÁC PHÁP BA-LA-MẬT
  2. BỊ BỎ RƠI
  3. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH