MỘT CHÂN DUNG ĐÍCH THỰC CỦA TRUNG ĐẠO

MILAREPA

Một Bài Ca Kim Cương Của Vua Của Các Thiền Giả – MILAREPA

Từ quan điểm của chân lý tối hậu
Không có ma quỷ, thậm chí không có cả chư Phật,
Không người thiền định và không cái được thiền định
Không những con đường và cấp độ để đi và không dấu hiệu
Và không những thân của quả, không những trí huệ
Và bởi thế không có niết bàn
Chỉ là những định dạng bằng tên và câu nói

Mọi cái có sự sống, không sự sống – ba cõi
Không sanh và không hiện hữu từ ban đầu
Không căn cứ để trụ, không đồng khởi;
Không có hành động nghiệp, không có chín thành
Thế nên ngay cả tên “sanh tử” cũng không hiện hữu
Đó là cách những cái ấy là, trong bức tranh tối hậu;

Ồ, nhưng nếu chúng sanh không hiện hữu
Tất cả chư Phật ba thời đến từ đâu
Bởi vì quả mà không có nhân – không thể được!
Thế nên quan điểm của chân lý tương đối
Là bánh xe sanh tử luân hồi, niết bàn ngoài mọi đau buồn
Tất cả đều hiện hữu, đó là giáo lý của bậc Giác Ngộ.

Bấy giờ cái hiện hữu xuất hiện như những sự vật
Và sự không hiện hữu của chúng, thực tại là trống không,
Là không thể phân chia, một vị;
Và bởi thế không có tự giác
Cũng không có giác tha ở đâu
Tất cả cái ấy là một nhất thể bao la và trống trải.

Và tất cả những người thiện xảo chứng ngộ điều này
Không thấy thức, họ thấy trí huệ thanh tịnh
Không thấy chúng sanh, họ thấy chư Phật,
Không thấy những hiện tượng, họ thấy tinh túy của chúng
Và từ lòng bi này sanh khởi
Tổng trì, những thần lực, không sợ và tất cả
Những phẩm tính hiển hiện bởi một vị Phật
Giống như thể bạn có một viên ngọc như ý
Đây là điều tôi, thiền giả, đã chứng ngộ.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. THIỀN VÀ ĐẠI TOÀN THIỆN (DZOGCHEN)
  2. THIỀN SƯ LÂM TẾ
  3. THIỀN QUÁN ĐẠI ẤN

Bài viết khác của tác giả

  1. MỘT BÀI CA CHỨNG NGỘ CỦA NGÀI MILAREPA
  2. VAI TRÒ CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG PHÁP
  3. CỨU ĐỘ NGƯỜI CHẾT

Bài viết mới

  1. LOẠI BỎ NĂNG LƯỢNG TIÊU CỰC
  2. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  3. BỘ NHỚ QUÁ TẢI