PHÁP HUYỄN LÀM SAO LẬP?

KINH LĂNG NGHIÊM

Trích: Kinh Lăng Nghiêm Hành Giải, Quyển V - Chương II. Nương chỗ ngộ mà viên tu, Đương Đạo, NXB. Thiện Tri Thức

Bấy giờ Thế Tôn muốn nói lại nghĩa này nên nói kệ rằng:

(Trong) chân tánh, hữu vi (là) Không
Duyên sanh nên như huyễn
Vô vi, không (có) khởi diệt
Chẳng thật, như không hoa.

Nói vọng để hiển chân
Vọng, chân đều là vọng
Còn không (phải) chân, phi chân
Lấy đâu kiến, sở kiến?

Ở giữa không thật tánh
Nên như lau gác nhau
Thắt cởi đồng chỗ nhân
Thánh phàm không hai lối.
Xem giữa tánh giao nhau
Có, không đều chẳng phải
Mê lầm là vô minh
Phát minh liền giải thoát.

Mở nút nhân thứ lớp
Sáu mở, một cũng tiêu
Nơi căn chọn viên thông
Vào dòng, thành Chánh giác.

Thức Đà Na vi tế
Tập khí thành dòng xiết
E lầm chân, phi chân
Ta thường chẳng khai diễn.

Tự tâm bám (giữ) tự tâm
Chẳng huyễn, thành pháp huyễn
Không bám, không (có) chẳng huyễn ;
Chẳng huyễn còn chẳng sanh
Pháp huyễn làm sao lập?

Đó là diệu liên hoa
Bảo giác kim cương vương
Như huyễn Tam ma đề
Khảy ngón (tay) vượt (hàng) Vô học.
Đây là pháp vô thượng
Một đường đến Niết bàn
Của mười phương chư-Phật.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. HUYỄN MỘNG CUỘC ĐỜI 
  2. BÀI CA NHƯ HUYỄN-

Bài viết khác của tác giả

  1. MƯỜI BỐN CÔNG ĐỨC VÔ ÚY CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM
  2. ĐÁNH CHUÔNG ĐỂ THỂ NGHIỆM TÍNH THƯỜNG TRỤ
  3. MƯỜI BỐN CÔNG ĐỨC VÔ ÚY CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Bài viết mới

  1. THỰC HÀNH CÁC PHÁP BA-LA-MẬT
  2. BỊ BỎ RƠI
  3. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH