DILGO KHYENTSE RINPOCHE

LÒNG SÙNG MỘ VỚI MỘT VỊ THẦY

Nếu người che chở cho bạn là vị Thầy, bạn sẽ đi tới bất kỳ nơi đâu bạn khao khát; Dân chúng Tingri, hãy nuôi dưỡng lòng...

THỰC HÀNH GURU YOGA – VIÊN NGỌC NHƯ Ý

Guru yoga, sự hợp nhất với bản tánh của Đạo Sư, tạo thành nền tảng của mọi thực hành, và có nhiều kỹ thuật khác nhau...

SỰ QUÁN TƯỞNG – NƠI CHỐN NHƯ MỘT CÕI PHẬT

Trong bất kỳ thực hành quán tưởng nào chúng ta cần nghĩ tưởng rằng mọi sự đã toàn thiện từ vô thủy, và điều ta quán...

NƠI CHỐN NHƯ MỘT CÕI PHẬT

Trạng thái thuần tịnh này là một cái gì hiện hữu tự nhiên, nhưng chúng ta không tỉnh giác về nó. Nhờ sự thực hành pháp...

RỘNG LƯỢNG BỐ THÍ

Tâm thức, chấp vào một cái “Tôi”, bám níu vào mọi thứ – đây là nguyên nhân của sanh tử. Thế nên, như những cúng dường...

SỰ QUÁN TƯỞNG

Trong bất kỳ thực hành quán tưởng nào chúng ta cần nghĩ tưởng rằng mọi sự đã toàn thiện từ vô thủy, và điều ta quán...

VƯỢT KHỎI TRÍ THỨC LÀ TRẠNG THÁI CỦA ĐƠN GIẢN

Trong chân lý quy ước, tương đối, chúng ta có thể chấp nhận rằng thế giới hiện tượng có thể bị phá vỡ thành...
Dilgo Khyentse Rinpoche

SÁU ĐỐI TƯỢNG CỦA GIÁC QUAN

Cái thấy tánh Không trước tiên cần được hiểu, rồi kinh nghiệm và cuối cùng chứng ngộ. Chính từ tánh Không mà sanh tử và...
Dilgo Khyentse Rinpoche

THẬT TƯỚNG CỦA NĂM UẨN

Năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) là những sợi dây trói buộc các bạn vào ba cõi của sanh tử. Nếu các bạn khảo sát...