A LA HÁN

KINH PHÁP CÚ

KINH PHÁP CÚ – PHẨM A LA HÁN

Đích đã đến, không sầu,
Giải thoát ngoài tất cả,
Đoạn trừ mọi buộc ràng,
Vị ấy không nhiệt não. _90

Tự sách tấn, chánh niệm,
Không thích cư xá nào,
Như ngỗng trời rời ao,
Bỏ sau mọi trú ẩn. _91

Tài sản không chất chứa,
Ăn uống biết liễu tri,
Tự tại trong hành xứ,
“Không, vô tướng, giải thoát,”
Như chim giữa hư không,
Hướng chúng đi khó tìm. _92

Ai lậu hoặc đoạn sạch,
Ăn uống không tham đắm,
Tự tại trong hành xứ,
“Không, vô tướng, giải thoát”,
Như chim giữa hư không,
Dấu chân thật khó tìm. _93

Ai nhiếp phục các căn,
Như đánh xe điều ngự,
Mạn trừ, lậu hoặc dứt,
Người vậy, chư Thiên mến. _94

Như đất, không hiềm hận,
Như cột trụ, kiên trì,
Như hồ, không bùn nhơ,
Không luân hồi, vị ấy. _95

Người tâm ý an tịnh,
Lời an, nghiệp cũng an,
Chánh trí, chơn giải thoát,
Tịnh lạc là vị ấy. _96

Không tin, hiểu vô vi,
Người cắt mọi hệ lụy,
Cơ hội tận, xả ly,
Vị ấy thật tối thượng. _97

Làng mạc hay rừng núi,
Thung lũng hay đồi cao,
La hán trú chỗ nào,
Đất ấy thật khả ái. _98

Khả ái thay núi rừng,
Chỗ người phàm không ưa,
Vị ly tham ưa thích,
Vì không tìm dục lạc. _99

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KINH PHÁP CÚ – PHẨM THAM ÁI
  2. KINH PHÁP CÚ – PHẨM VOI
  3. LỜI PHẬT DẠY: HÀNH VI CHÁNH THIỆN LÀM CHO MÌNH CAO THƯỢNG HƠN

Bài viết mới

  1. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH
  2. ĐỂ CÓ SỰ NỂ PHỤC CỦA CẤP DƯỚI
  3. MỖI NGÀY LÀ MỘT MÓN QUÀ