CÁI MỘT

DANH NGÔN

Ảnh minh họa: Cái Một của Vũ trụ

? Những làn sóng của sự thù ghét trong đêm tối có thể dễ dàng tan vào đại dương của tình thương của cái Một.
_Sri Chinmoy

? Cái Một là nguồn của tình thương. Thương yêu thực sự là cái Một tôn vinh chính nó như là hai.
_Ram Dass

? Mỗi cá thể là một biểu lộ độc nhất của cái Toàn Thể, như mỗi cành lá là một vượt xa hơn của cái cây.
_Alan W. Watts

? Tình thương là sự nhận biết cái Một trong thế giới của nhị nguyên.
_Eckhart Tolle

? Người ta thường chia cắt thực tại thành những ngăn, và như thế không thể thấy sự liên lập của mọi hiện tượng. Thấy một trong tất cả và tất cả trong một là phá vỡ những vách ngăn làm hạn hẹp tri giác của người ta về thực tại.
_Thích Nhất Hạnh

? Thông tin (communication) đích thật là cùng hợp nhất (communion) – sự hiện thực của cái Một, nó là tình thương.
_Eckhart Tolle

? Cái bạn cho những người khác, bạn cũng cho chính bạn. Cái bạn không cho những người khác, bạn cũng không cho chính bạn.
_Neale Donald Walsch

? Hòa bình đến trong những tâm hồn con người khi họ nhận ra cái một của họ với vũ trụ, khi họ nhận ra nó thật sự ở khắp mọi nơi, ở trong mỗi chúng ta.
_Black Elk

? Đối với người đã thức tỉnh, vũ trụ là một.
_Heraclius

? Mục đích cuối cùng của mọi tôn giáo là thấu rõ cái một nền tảng.
_Mahatma Gandhi

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. NHỮNG CHỈ DẠY CỦA GAMPOPA VỀ TÂM ĐỒNG KHỞI VÀ HIỆN TƯỚNG ĐỒNG KHỞI
  2. LÒNG VỊ THA LÀ CĂN NỀN CỦA MỌI TỒN TẠI XÃ HỘI
  3. HẠNH PHỔ HIỀN: HỒI HƯỚNG ĐỒNG THỜI KHẮP CẢ

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  2. BỘ NHỚ QUÁ TẢI
  3. SAO MAI ĐÃ MỌC