PHƯƠNG TIỆN VÀ CỨU CÁNH

DANH NGÔN

phương tiện và cứu cánh

? Nếu người ta chăm sóc cho phương tiện, cứu cánh sẽ tự chăm sóc cho chính nó.
_Mahatma Gandhi

? Cứu cánh không thể biện minh cho phương tiện, vì lý do đơn giản và hiển nhiên là phương tiện được dùng sẽ xác định bản chất của những cứu cánh được tạo ra.
_ Aldous Huxley

? Hãy luôn luôn nhận thức rằng những con người cá thể là những cứu cánh, và không thể dùng họ như những phương tiện cho mục đích của bạn.
_Immanuel Kant

? Nguyên nhân và kết quả, phương tiện và cứu cánh, hạt và quả không thể cắt lìa; vì kết quả đã nở hoa trong nguyên nhân, cứu cánh đã hiện hữu trước trong phương tiện, quả đã nằm trong hạt.
_Ralph Waldo Emerson

? Con người – mỗi người – là một cứu cánh trong chính nó, không phải là một phương tiện để đến những mục đích của những người khác. Nó phải sống vì lợi ích của chính nó, không hy sinh chính nó cho những người khác và cũng không hy sinh những người khác cho chính nó. Nó phải làm việc cho lợi ích hợp lý của bản thân, với sự hoàn thành hạnh phúc của chính nó như mục tiêu đạo đức cao nhất của cuộc đời nó.
_Ayn Rand

? Sự hoàn hảo của phương tiện và sự mơ hồ của những cứu cánh hình như là đặc trưng của thời đại chúng ta.
_Albert Einstein

? Cứu cánh nằm trong phương tiện và bản thân phương tiện chính là cứu cánh.
_Đại Thừa Phật Giáo

? Thiền định không phải là một phương tiện cho một cứu cánh. Nó vừa là phương tiện vừa là cứu cánh.
_Jiddu Krishnamurti

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. THẦY TRÒ

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. LOẠI BỎ NĂNG LƯỢNG TIÊU CỰC
  2. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  3. BỘ NHỚ QUÁ TẢI