KHAI THỊ NGỘ NHẬP MƯỜI NHƯ VẬY

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Trích: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Phương Tiện Thứ Hai; Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập; Việt dịch: HT. Thích Trí Tịnh; NXB. Tộn giáo, 2010

2. Xá-Lợi-Phất! Chẳng cần nói nữa. Vì sao? Vì pháp khó hiểu ít có thứ nhất mà Phật trọn nên đó, chỉ có Phật cùng Phật mới có thể thấu tột tướng chân thật của các pháp, nghĩa là các pháp: tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, trước sau rốt ráo như vậy.
 
17. Xá-Lợi-Phất! Các đức Phật theo thời nghi nói pháp ý – thú khó hiểu. Vì sao? Ta dùng vô số phương tiện các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ diễn nói các pháp.
 
Pháp đó không phải là suy lường phân biệt mà có thể hiểu, chỉ có các đức Phật mới biết được đó. Vì sao? Các đức Phật Thế-Tôn, chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời.
 
Xá-Lợi-Phất! Sao nói rằng các đức Phật Thế-Tôn chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra đời? Các đức Phật Thế-Tôn vì muốn cho chúng sanh Khai tri kiến Phật để được thanh tịnh mà hiện ra nơi đời; vì muốn Chỉ (Thị) tri kiến Phật cho chúng-sanh mà hiện ra nơi đời; vì muốn cho chúng sanh Ngộ tri kiến Phật mà hiện ra nơi đời; vì muốn cho chúng sanh chứng vào (Nhập) đạo tri kiến Phật mà hiện ra nơi đời.
 
Xá-Lợi-Phất! Đó là các đức Phật do vì một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời”.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. CÁI BÂY GIỜ
  2. CÁI THẤY CỦA TỔ LÂM TẾ
  3. CÁI THẤY CỦA ĐẠI TOÀN THIỆN

Bài viết khác của tác giả

  1. HẠT NGỌC TRONG CHÉO ÁO
  2. THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT
  3. PHẨM “PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC” THỨ MƯỜI CHÍN

Bài viết mới

  1. LOẠI BỎ NĂNG LƯỢNG TIÊU CỰC
  2. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  3. BỘ NHỚ QUÁ TẢI