BỒ TÁT LONG THỌ

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ NÓI VỀ BỒ TÁT

Vào được Pháp Đại thừa Pháp chân thật lợi ích, Dẫn đến đạo Vô thượng An lạc cho tất cả. Vào được Pháp Đại...

BÁT NHÃ BA LA MẬT – ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN

Đối với hết thảy pháp, tâm không trụ trước, nên đầy đủ Thiền Ba-la-mật...
Chánh tư duy trong bát chánh đạo

CHÁNH TƯ DUY – ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN

Các tư duy phân biệt đều do bất thật hư dối điên đảo nên có, tướng phân biệt tư duy đều không. Bồ-tát trụ trong Chánh...

BỐN TÂM VÔ LƯỢNG – ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN

Bốn vô lượng tâm là từ, bi, hỷ, xả. Tu từ tâm để trừ giác tưởng sân hận đối với chúng sanh; tu bi tâm để trừ giác...

ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỦA PHẬT – ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN

Đại từ, đại bi đã phân biệt ở trong đoạn nói về bốn tâm vô lượng rồi, nay sẽ nói lược thêm: Đại từ cho vui tất cả...