#7 quy luật tinh thần của thành công

QUY LUẬT NỖ LỰC TỐI THIỂU

Thánh nhân không đi mà biết, không nhìn mà thấy rõ, không làm mà nên. – Lão Tử Quy luật tinh thần thứ tư của thành công là...