#Chấm dứt vô trật tự

DÒNG CHẢY CỦA TRẬT TỰ LÀ VÔ TẬN

Sự trật tự giải quyết xung đột, Trật tự là không có xung đột, Trật tự là biểu hiện của trí huệ, Trật tự chính là...