CÁI CHẾT VÀ TỊNH QUANG

GYALWANG DRUKPA XII

Ý Bản tôn là Yoga tâm tịnh quang liên quan đến quán hòa tan. Mục đích của sự thực hành này là hành giả phải nhận ra tất cả ý nghĩ, cảm xúc của mình dù tốt hay xấu đều là sự hiển bày của Bản tôn và thực hành an trụ tâm trong thực tại thanh tịnh, trí huệ bất nhị, không tạo tác của tự tính. Sự thực hành này giúp bạn thoát khỏi sự bám chấp ràng buộc của nhận thức nhị nguyên thông thường. Quá trình thực hành Ý Bản tôn cũng là quá trình tịnh hóa tâm nhị nguyên thông thường để trải nghiệm Pháp thân, Báo thân và Hóa thân Phật.

? Trải nghiệm Pháp thân để siêu việt Bardo sinh tử

Đối tượng để tịnh hóa bằng Yoga tâm tịnh quang là một chuỗi sự kiện cuộc đời của chính hành giả. Từ lúc hình thành ý thức trong bào thai cho đến lúc sinh ra, từ thời ấu thơ đến lúc trưởng thành và già đi, chúng ta học tập, làm việc, lập gia đình và tiếp tục sinh tồn cho đến khi chết. Đối tượng của tịnh hóa là toàn bộ dòng chảy của những sự kiện luân hồi, bao gồm tất cả các giai đoạn Bardo từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, những lúc thức cũng như trong khi ngủ, từ lúc chết đi cho đến khi tái sinh. Toàn bộ vòng luân hồi trong những kiếp kế tiếp nhau được tịnh hóa bằng cách thực hiện Yoga tâm tịnh quang.

Hòa tan quán tưởng của bạn bắt đầu với vành đai bên ngoài của cảnh giới Tịnh độ, thực tại thanh tịnh của vũ trụ. Tịnh độ bên ngoài dần hòa tan vào vòng Hộ Luân (vòng kết giới). Từng bước một, mọi thứ hòa tan vào bên trong cho đến luân xa tim của vị Bản tôn, khi bạn hòa tan chuỗi chủng tử tự của chân ngôn vào chủng tử tự chính ở trung tâm, sau đó hòa tan vào tính không. (Sự quán tưởng này tương đương với quá trình chết: địa đại tan vào thủy đại, thủy đại tan vào hỏa đại, hỏa đại tan vào phong đại, và qua ba cấp độ vi tế của tâm thức, cuối cùng tịnh quang xuất hiện).

Thực hành hòa tan này tịnh hóa giai đoạn hòa tan xảy ra vào thời điểm chết. Giai đoạn đầu tiên bắt đầu một phản ứng dây chuyền khi phần tứ đại thô bên ngoài phân rã và diễn ra các tiến trình hòa tan vi tế khác cho đến khi chết thực sự. Khi tiến trình chết bên trong kết thúc, Pháp tính tịnh quang ló rạng. Đây là Pháp thân hay chân lý thực tại tuyệt đối mà tất cả chúng sinh đều thấy xuất hiện vào lúc chết sau khi tất cả những yếu tố của sự sống đã hòa tan hoàn toàn. Thực hành quán tưởng hòa tan theo cách này giúp chúng ta làm quen và chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận thời điểm Pháp tính tịnh quang ló rạng trong Bardo Pháp tính của tiến trình chết.

“BARDO Bí Mật Nghệ Thuật Sinh Tử”

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. ÁI DỤC LÀ GỐC RỄ CỦA SANH TỬ 
  2. DUYÊN SANH VÀ TÂM
  3. TỊNH HÓA – KHO TÀNG TÂM CỦA CÁC BẬC GIÁC NGỘ

Bài viết khác của tác giả

  1. KẾT NỐI THÂN – TÂM
  2. SUY NGẪM, QUÁN CHIẾU VỀ CUỘC SỐNG CỦA CHÍNH BẠN LÀ CÁCH TU TẬP PHẬT PHÁP CĂN BẢN VÀ CHÂN THỰC NHẤT
  3. CHUYỂN HÓA SÂN GIẬN THÀNH YÊU THƯƠNG

Bài viết mới

  1. SỐNG KHÔNG NHÌN LUI, SỐNG KHÔNG NHÌN TỚI
  2. THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY
  3. ĐẶT MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN