MỘT CẦU NGUYỆN KHI RỜI ĐI

MILAREPA

Cho an vui của người theo học và môi trường

?Người cha bảo vệ của những chúng sanh lưu lạc
Ngài đã làm tròn ước nguyện chân thành của mình
Dưới chân Thầy, ôi Marpa Dịch giả
Con lễ lạy với lòng biết ơn

Tất cả các học trò mà cuộc đời đã đưa các bạn đến đây
Tất cả các bạn đã quá tốt lòng với tôi
Và tôi cũng tốt lòng với các bạn
Chúng ta đều tốt, thầy và trò
Tôi cầu nguyện chúng ta gặp nhau trong cõi tịnh Chân Lạc

Tất cả các bạn những người thiện lành sống ở nơi chốn này
Nguyện các bạn hưởng trường thọ và công đức đầy đủ
Và tà kiến không đến với các bạn
Những mong muốn của các bạn được hoàn thành trong chân pháp.

Xứ sở này cũng được hưởng thịnh vượng
Thoát khỏi bệnh tật và chiến đấu
Những vụ mùa tốt đẹp, hạt quả lớn tốt
Nguyện mọi người hạnh phúc và mọi nỗ lực
Là những cách sống với pháp và trong pháp

Nguyện những người đã thấy mặt tôi hay nghe những gì tôi đã nói
Và những người giữ câu chuyện đời tôi trong trí họ
Những người chỉ nghe về nó hay chỉ nghe tên tôi
Nguyện tất cả chúng ta gặp nhau trong cõi tịnh Chân Lạc

Người nào sống với câu chuyện của đời tôi
Hay dùng nó để thực hành pháp
Hay viết ra, giải thích hay nghe kể
Hay đọc, cúng dường, hay sống theo tinh thần nó
Nguyện tất cả chúng ta gặp nhau trong cõi tịnh Chân Lạc

Và với mọi người sẽ đến trong những thời tương lai
Nếu họ cũng có thể học thiền định
Trong khi vượt qua những khó khăn và dàn xếp những lúc gian khổ
Nguyện họ thoát khỏi chướng ngại và không đi lạc
Những người chịu đựng những khó nhọc vì pháp
Xây dựng công đức lớn lao khó nói hết
Những người gây cảm hứng cho người khác thực hành lời kêu gọi này
Lòng tốt của họ quá rộng khó nói hết
Với những người nghe cuộc sống khổ hạnh này
Những ban phước nhóm họp quá cao
Đấy là ba phẩm tính vượt mọi đo lường
Và qua sự ban phước của ba cái ấy nguyện chỉ nghe là khiến họ giải thoát
Bằng cách chỉ mong muốn nguyện ước muốn của họ thành sự thật

Và nguyện tất cả chỗ tôi đã ở một thời gian
Là những địa điểm của niềm vui và thoải mái cho tâm

Và mọi tài sản của tôi, cho dù ít ỏi
Nơi nào chúng đi đến nguyện chúng đem lại niềm vui

Và cũng như những nguyên tố
Đất và nước, lửa, gió và không gian
Là ở khắp nơi nào bạn đến, nguyện tôi cũng giống như thế
Nguyện tôi ở khắp nơi các bạn đi đến

Nguyện cho trời, rồng.v.v.. tám bộ
Các lokapala và tất cả ma quỷ
Nguyện họ không phá hoại dù chỉ một khoảnh khắc
Mong muốn của họ được trọn thành nơi pháp chân thật

Nguyện mọi sinh linh xuống đến côn trùng nhỏ nhất
Không bao giờ vào sanh tử nữa
Với mỗi và tất cả không trừ một sinh linh nào
Nguyện tôi ở đó để dẫn dắt họ trên con đường của họ.?

Hang động ẩn tu của Milarepa tại Manang (Nepal)

Hang động ẩn tu của Milarepa tại Manang (Nepal)

Hang động ẩn tu của Milarepa tại Manang (Nepal)

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. PHẨM “PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC” THỨ MƯỜI CHÍN
  2. BÀI CA CHỨNG NGỘ CỦA MILAREPA
  3. THÀNH TỰU CỦA MILAREPA – ĐẠI THIỀN GIẢ MỘT ĐỜI THÀNH PHẬT CỦA TÂY TẠNG

Bài viết khác của tác giả

  1. MỘT BÀI CA CHỨNG NGỘ CỦA NGÀI MILAREPA
  2. VAI TRÒ CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG PHÁP
  3. CỨU ĐỘ NGƯỜI CHẾT

Bài viết mới

  1. KẾT NỐI VỚI NGUỒN ÁNH SÁNG VÀ YÊU THƯƠNG VÔ ĐIỀU KIỆN
  2. TRÍ TUỆ PHÁT SANH – THIÊN NHIÊN TÂM
  3. NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU KHÔNG – MỘT KỲ NỮ CỦA VIỆT NAM TRONG THẾ KỶ XX