NHỮNG CÂU NÓI CỦA THIỀN SƯ SHUNRYU SUZUKI

SHUNRYU SUZUKI

Shunryu Suzuki (1904-1971) là một thiền sư phái Tào Động, người lập Tu Viện Phật giáo đầu tiên ngoài châu Á (Trung tâm Núi Thiền Tassajara). Ông lập trung tâm Thiền San Francisco (năm 1966), và nhiều tổ chức Thiền có ảnh hưởng tại Hoa Kỳ. Tác phẩm nổi tiếng: Thiền Tâm, Sơ Tâm (Zen Mind, Beginner’s Mind) in 1970.

?Nếu tâm bạn trống không, nó luôn luôn sẵn sàng cho mọi sự, nó mở ra với mọi sự. Trong tâm của người sơ học có nhiều khả năng, nhưng trong tâm của chuyên gia thì có ít khả năng.

?Bất cứ nơi đâu, bạn là một với những đám mây và với mặt trời và những ngôi sao bạn thấy. Bạn là một với mọi sự. Đó là điều chân thật hơn tôi có thể nói, và chân thật hơn bạn có thể nghe.

?Khi bạn chấp nhận mọi sự, mọi sự là vượt khỏi những chiều kích. Trái đất không lớn và một hạt cát không nhỏ. Trong cõi giới của Hoạt động Vĩ đại nhặt một hạt cát thì cũng như cầm lấy tất cả vũ trụ. Cứu giúp một chúng sanh là cứu giúp tất cả chúng sanh. Những nỗ lực của bạn trong phút giây này cứu giúp một người thì đồng với công đức vĩnh cửu của một đức Phật.

?Khi bạn tiếp tục thực hành ngồi thiền tuần này qua tuần khác, năm này sang năm khác, kinh nghiệm của bạn sẽ trở nên càng sâu thẳm, và kinh nghiệm của bạn sẽ bao trùm mọi sự bạn làm trong đời sống hàng ngày. Điều quan trọng nhất là quên mọi ý niệm có được, mọi ý niệm nhị nguyên. Nói cách khác chỉ thực hành ngồi thiền trong một tư thế nhất định. Chớ nghĩ đến điều gì. Chỉ ở yên trên đệm thiền của bạn mà không mong mỏi điều gì. Bấy giờ cuối cùng bạn sẽ lấy lại bản tánh chân thật của chính bạn. Nghĩa là, bản tánh chân thật của bạn lấy lại chính nó.

?Sự tĩnh lặng của tâm không có nghĩa là bạn cần ngừng hoạt động. Sự tĩnh lặng đích thực cần phải tìm thấy trong chính hoạt động. Chúng tôi nói, “ Dễ dàng có tĩnh lặng trong không hoạt động, khó khăn có tĩnh lặng trong hoạt động, nhưng tĩnh lặng trong hoạt động mới là tĩnh lặng chân thật”.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. TÔN TRỌNG VẠN PHÁP
  2. KINH NGHIỆM TRỰC TIẾP VỀ THỰC TẠI
  3. SỰ TĨNH LẶNG CỦA TÂM

Bài viết khác của tác giả

  1. MỞ RỘNG TÂM ĐỂ THẤY MỌI VIỆC NHƯ-NÓ-ĐANG-LÀ
  2. KHÔNG CÓ GÌ LÀ ĐẶC BIỆT
  3. CHUYỂN NGHIỆP

Bài viết mới

  1. BA LA MẬT THỨ HAI: ĐẠO ĐỨC HAY HÀNH VI ĐÚNG ĐẮN
  2. BA MỤC ĐÍCH LỚN TRONG CUỘC SỐNG
  3. NHỮNG ĐAU KHỔ DO CHÍNH MÌNH TẠO RA