ẤN QUANG ĐẠI SƯ

ẤN QUANG ĐẠI SƯ

(Liên Tông Thập Tam Tổ)

Đại sư Ấn Quang (1862-1940), hiệu Thường Tàm. Thuở bé Ngài học Nho, 21 tuổi xuất gia với Hòa thượng Đạo Thuần tại chùa Liên Hoa Động ở núi Chung Nam. Nhờ xem bộ Long Thơ Tịnh Độ, biết rõ công đức niệm Phật, nên quy hướng Tịnh độ, và khuyên người niệm Phật. Từ đó, Đại sư tiến bước trên đường tu học trải qua các danh lam như  chùa Từ Phước, Long Tuyền, Viên Quảng và sau cùng đến chùa Pháp Võ ở Phổ Đà Sơn.

Đại sư khuyến hóa đồ chúng giữ trọn luân thường, tin chắc nhân quả, lánh dữ làm lành, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây phương.

Sau Đại sư thành lập Tịnh Độ đạo tràng tại chùa Linh Nham, rộng truyền pháp môn niệm Phật.

 

TÂM NGUYÊN (Theo Liên Tông Thập TamTổ)

Ấn Quang Đại sư

BÀI KÝ TỰ TRÁCH LỖI TRONG VIỆC CHÉP KINH HOA NGHIÊM (Viết thay sư Khoan Huệ)

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO ĐẠI SƯ ẤN QUANG (1862-1940) – Tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Lớn lao thay giáo pháp kinh Hoa Nghiêm,...

KHUYÊN NÊN GIỮ LÒNG THÀNH KÍNH

Muốn hưởng lợi ích thật sự từ Phật pháp, phải cầu nơi cung kính...

NHÂN DUYÊN QUÁ KHỨ CỦA BỒ TÁT ĐỊA TẠNG

Đại nguyện độ sinh rộng lớn của Bồ tát Địa Tạng vì sao được phát khởi? Chỉ biết nhân duyên đời quá khứ của Bồ...

NÓI VỀ THIỀN VÀ TỊNH

Sao lại khổ vì danh lợi hư phù một lúc, cam chịu hình phạt thảm khốc bao kiếp? Danh lợi mê hoặc người đến nỗi như thế...
Ấn Quang Đại sư

TRÍ HUỆ, ĐỨC TƯỚNG VÀ VỌNG TƯỞNG CHẤP TRƯỚC CHỈ TRONG MỘT TÂM

Tâm tánh của chúng sanh không khác gì chư Phật; nhưng do mê chưa ngộ nên làm chúng sanh lâu dài...

PHÓNG SANH

Đại đức của trời đất gọi là Sanh, đại đạo của Như Lai gọi là Từ. Người và loài vật tuy khác, tâm tánh vốn đồng....

PHẬT ÂN RỘNG LỚN

Là đệ tử Phật, nên nỗ lực tu trì như thế nào để khỏi phụ lòng Phật mong mỏi, người chưa biết Phật pháp phải nên cảm...

TÙY TỰ Ý TAM MUỘI

Mê ngộ tuy khác, tánh vốn không hai; tánh tuy không hai nhưng khổ vui khác...

VÔ TRƯỚC LÃO NHÂN

Chúng sinh đời mạt chướng sâu căn độn, chẳng dễ gì thấu đạt lẽ hướng thượng, đại ngộ còn khó huống chi thật chứng!