DAININ KATAGIRI TƯỜNG ĐỒNG ĐẠI NHẪN (1928-1990)

CUỘC SỐNG CHÚNG TA ĐANG SỐNG BÂY GIỜ

Chúng ta xem nhân cách của chúng ta như một thứ duy nhất, nhưng nó đa dạng nhiều mặt, kết hợp theo nhiều cách cảm xúc, ý chí,...

SỐNG CUỘC ĐỜI CỦA MỘT VỊ BỒ TÁT

Phật Giáo Đại Thừa tập trung vào ý tưởng về bồ tát. Bodhi nghĩa là “Giác ngộ” và sattva có nghĩa là “chúng...

TRỞ VỀ YÊN LẶNG

Mỗi người nên cẩn thận suy xét để hiểu tu tập đích thực của Phật là gì. Lúc nào chúng ta cũng tìm kiếm thứ gì đó bên...

SỐNG LÀ CHỈ SỐNG VẬY THÔI

Chỉ quản đúng là đả tọa – sùng mộ tròn đầy với ngồi thiền, nghĩa là với chính tiến trình chứ không với một quan...