TÁNH KHÔNG LÀ NỀN TẢNG CỦA BA THỪA

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

Trích: Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Khuyến Học & Phẩm Tán Thán Ba La Mật; Hán dịch: Pháp Sư Cưu Ma La Thập; Việt dịch: HT. Thích Trí Tịnh; NXB. Đồng Nai

“Những thiện nam tử, thiện nữ nhơn muốn học bực Thanh Văn cũng phải nghe Bát nhã ba la mật để thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ, thực hành. Người muốn học bực Bích Chi Phật cũng phải nghe Bát nhã ba la mật để thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ, thực hành. Người muốn học bực Bồ Tát cũng phải nghe Bát nhã ba la mật để thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ, thực hành. Tại sao vậy? Vì trong Bát nhã ba la mật nói rộng về tam thừa, nên Thanh Văn, Bích Chi Phật, Bồ Tát đều phải học”.

TRÍ HUỆ TÁNH KHÔNG LÀ NỀN TẢNG CHO ĐỜI SỐNG THẾ GIAN VÀ XUẤT THẾ GIAN

Ðức Thế Tôn cũng vốn đã thực hành trí huệ tánh Không (Bát nhã ba la mật) này mà đầy đủ sáu ba la mật, được vô đẳng đẳng pháp được vô đẳng đẳng sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thành Phật chuyển vô đẳng đẳng pháp luân.

Quá khứ chư Phật cũng thực hành trí huệ tánh Không này mà đầy đủ vô đẳng đẳng bố thí nhẫn đến chuyển vô đẳng đẳng pháp luân.

Vị lai chư Phật cũng thực hành trí huệ tánh Không này sẽ đầy đủ vô đẳng đẳng bố thí nhẫn đến sẽ chuyển vô đẳng đẳng pháp luân.

Vì thế nên chư đại Bồ Tát muốn vượt đến tất cả pháp bỉ ngạn phải thực hành trí huệ tánh Không.

Bạch đức Thế Tôn! Tất cả thế gian, hàng Trời, Người và A tu la đều phải lễ kính cúng dường đại Bồ Tát thực hành trí huệ tánh Không.

Ðức Phật nói: Ðúng như vậy! Ðúng như vậy! Này các thiện nam tử! Tất cả thế gian hàng Trời, Người và A tu la đều phải lễ kính cúng dường người thực hành trí huệ tánh Không. Tại sao vậy? Vì nhơn nơi Bồ Tát này qua lại mà thế gian xuất sanh các thiện đạo như loài Người, loài Trời từ Tứ Thiên Vương đến Sắc Cứu Cánh Thiên, cũng xuất sanh Tu Ðà Hoàn, Tư Ðà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật và chư Phật. Nhơn nơi Bồ Tát này qua lại mà thế gian xuất sanh những thứ cần dùng như đồ uống ăn, y phục, đèn đuốc, phòng nhà, châu báu.

Này Xá Lợi Phất! Tất cả những thứ vui thích của thế gian hoặc là dục lạc hay ly dục lạc trong nhơn gian hay trên các cõi trời đều là do Bồ Tát này mà có.

Tại sao vậy? Vì lúc thực hành Bồ Tát đạo, đại Bồ Tát này an trụ nơi sáu ba la mật, tự làm bố thí cũng đem sự bố thí để thành tựu chúng sanh, nhẫn đến tự làm trí huệ tánh Không và cũng đem trí huệ tánh Không để thành tựu chúng sanh.

Này Xá Lợi Phất! Thế nên vì an lạc tất cả chúng sanh mà đại Bồ Tát xuất hiện thế gian vậy.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. TÂM BAO LA NHƯ ĐẠI DƯƠNG

Bài viết khác của tác giả

  1. TÁNH KHÔNG THANH TỊNH
  2. CÁC PHÁP CHẲNG HIỆP VỚI NHAU
  3. TÁNH KHÔNG LÀ NỀN TẢNG CỦA BA THỪA

Bài viết mới

  1. THỰC HÀNH CÁC PHÁP BA-LA-MẬT
  2. BỊ BỎ RƠI
  3. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH