BỒ ĐỀ TÂM

KINH HOA NGHIÊM

Di Lặc Bồ Tát khen ngợi công đức của Thiện Tài làm cho vô lượng trăm ngàn chúng sanh phát tâm Bồ đề, rồi bảo Thiện Tài rằng:

Lành thay! Lành thay! Này thiện nam tử! Ngươi vì lợi ích tất cả thế gian, vì cứu hộ tất cả chúng sanh và siêng cầu tất cả Phật pháp, nên phát tâm Vô thượng Bồ đề…

? Này Thiện nam tử! Như biển có châu vương tên là Phổ Tập Chúng Bửu. Châu này nếu còn, giả sử kiếp hỏa đốt cháy thế gian cũng không thể làm cho biển này giảm được một giọt nước. Cũng vậy, tâm Bồ đề ở trong biển đại nguyện của Bồ Tát, nếu thường ghi nhớ gìn giữ chẳng thối thất, thời không thể hư hoại một thiện căn của Bồ Tát. Nếu thối tâm Bồ đề thời tất cả pháp lành đều diệt tan.

? Như Thủy thanh châu có thể lóng trong nước đục. Cũng vậy, Bồ đề tâm của Bồ Tát lóng sạch tất cả phiền não.

? Như có người đeo châu Trụ Thủy xuống biển không bị nước làm hại. Cũng vậy, đại Bồ Tát được Bồ đề tâm vào trong tất cả biển sanh tử trọn không bị chìm.

? Như có người được bửu châu của Rồng rồi cầm đi vào Long cung, không bị các loài rồng rắn làm hại. Cũng vậy, đại Bồ Tát được tâm Bồ đề vào trong Dục giới, tất cả phiền não không làm hại được.

? Như có người được châu như ý thời hết nghèo khổ. Cũng vậy, đại Bồ Tát, được Bồ đề tâm thời xa lìa tất cả tà mạng bố úy.

? Như có người được châu Nguyệt Tinh, cầm hướng về phía ánh sáng mặt trăng thời sanh ra nước. Cũng vậy, đại Bồ Tát được tâm Bồ đề xoay về hồi hướng thời sanh tất cả thiện căn đại nguyện.

? Như Long Vương đội mão Ma ni bửu thời rời khỏi tất cả oán địch bố úy. Cũng vậy, đại Bồ Tát đội mão Bồ đề tâm đại bi thời rời khỏi ác đạo và các nạn.

? Như có bửu châu tên là Nhứt thiết thế gian trang nghiêm tạng, nếu ai được châu này thời muốn chi cũng đều được thỏa mãn, mà châu này không bị tổn giảm. Cũng vậy, nếu ai được tâm Bồ đề này thời đều được toại nguyện, mà tâm này không bị tổn giảm.

? Như Chuyển Luân Vương có Ma ni bửu để trong cung, phóng ánh sáng lớn phá tất cả tối. Cũng vậy, đại Bồ Tát đem Bồ đề tâm để ở Dục giới phóng đại trí quang phá vô minh của mọi loài.

? Như châu Lưu ly trăm ngàn năm ở trong chỗ nhơ uế mà chẳng nhiễm nhơ uế, vì tánh nó bổn lai trong sạch. Cũng vậy, Bồ đề tâm của đại Bồ Tát ở Dục giới trăm ngàn kiếp mà chẳng bị sự lỗi ác của cõi Dục làm nhiễm, vì tánh nó thanh tịnh như pháp giới.

? Như châu Hỏa diệm đều có thể trừ diệt tất cả tối tăm. Cũng vậy, Bồ đề tâm của đại Bồ Tát có thể diệt trừ tất cả sự tối tăm của vô tri.

? Như trong biển có Vô giá bửu, người đi buôn châu báu lượm được đem về thành thị, tất cả quang sắc của những châu ngọc khác không bằng được. Cũng vậy, Bồ đề tâm ở trong biển lớn sanh tử, đại Bồ Tát dùng thuyền đại nguyện chở đem vô thành giải thoát, công đức của hàng Nhị thừa không bằng được.

? Như có bửu châu tên là Tự tại vương ở tại châu Diêm Phù Ðề cách mặt nhật mặt nguyệt bốn vạn do tuần, bao nhiêu cảnh vật trang nghiêm của nhật nguyệt đều hiện bóng rõ ràng trong bửu châu này. Cũng vậy, công đức thanh tịnh của đại Bồ Tát phát Bồ đề tâm ở trong sanh tử chiếu pháp giới hư không, tất cả công đức của Phật trí đều hiện trong đó.

? Như vàng Diêm Phù Ðàn trên trời chỉ trừ tâm vương đại ma ni, không bảo vật nào sánh bằng. Cũng vậy, Bồ đề tâm của đại Bồ Tát, trừ Nhứt thiết trí, không công đức nào sánh bằng.

? Như dũng sĩ mặc giáp cầm binh khí, tất cả oán địch không chế phục được. Cũng vậy, đại Bồ Tát mặc và cầm tâm Bồ đề thời tất cả nghiệp hoặc không chế ngự được.

? Như Hắc chiên đàn hương trên trời, nếu đốt một chỉ thời hơi hương xông khắp Tiểu Thiên thế giới, giá trị của tất cả trân bửu trong Ðại Thiên thế giới đều không bằng. Cũng vậy, một niệm công đức của Bồ đề tâm của đại Bồ Tát xông khắp pháp giới, tất cả công đức của Thanh văn Duyên giác đều không bằng được.

? Như Bạch chiên đàn thoa trên thân thời có thể trừ tất cả nhiệt não làm cho thân tâm được thanh lương. Cũng vậy, Bồ đề tâm của đại Bồ Tát có thể trừ tất cả hư vọng phân biệt phiền não làm cho được trí huệ.

? Như núi Tu Di, nếu ai ở gần thời đồng một màu sắc với núi này. Cũng vậy, nếu ai ở gần Bồ đề tâm của đại Bồ Tát thời đồng màu với nhất thiết trí của Bồ Tát.

? Như cây Ba lợi chất đa la, hương khí của vỏ cây này không cỏ cây hoa nào ở Diêm Phù Ðề thơm bằng. Cũng vậy, hương công đức đại nguyện của Bồ đề tâm của đại Bồ Tát hơn hẳn công đức của hương giới, định, huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến của tất cả hàng Nhị thừa.

? Như dùng hoa ba lợi chất đa la để ướp y phục trong một ngày, thời mùi thơm hơn hẳn dùng các thứ hoa thơm khác ướp y phục trong ngàn năm. Cũng vậy, tâm Bồ đề của đại Bồ Tát huân tập công đức trong một đời hơn hẳn công đức vô lậu của hàng Nhị thừa huân tập trong trăm ngàn kiếp.

? Như trong hải đảo mọc cây Gia tử, cây rễ nhánh lá bông trái của cây này, mọi người thường lấy ăn dùng, mà vẫn không hết. Cũng vậy, tâm Bồ đề của đại Bồ Tát, từ sơ phát tâm đến thành Phật, chánh pháp trụ thế luôn lợi ích tất cả thế gian không lúc nào tạm dứt.

? Như có nước thuốc tên là Ha trạch ca, nếu dùng một lượng nước thuốc này thời biến được ngàn lượng đồng đều thành chân kim, chẳng phải đồng biến được thuốc này. Cũng vậy, đại Bồ Tát dùng thuốc trí hồi hướng của Bồ đề tâm, biến tất cả pháp nghiệp hoặc làm cho đều thành tướng nhất thiết trí, chẳng phải nghiệp hoặc biến được tâm này.

? Như chút ít lửa tùy đem nhúm đốt chỗ nào thời ngọn lửa càng thêm mạnh. Cũng vậy, Bồ đề tâm của đại Bồ Tát, tùy chỗ nào phan duyên thời trí huệ càng mạnh.

? Như một ngọn đèn đem thắp trăm ngàn đèn khác, mà ngọn đèn này không tổn giảm. Cũng vậy, Bồ đề tâm của đại Bồ Tát sanh thành tam thế Phật trí, mà tâm này không giảm không hết.

? Như đem một ngọn đèn vào trong nhà tối, thời có thể phá trừ sự tối tăm đã trăm ngàn năm. Cũng vậy, Bồ đề tâm của đại Bồ Tát đem vào trong tâm của chúng sanh, thời có thể trừ hết những phiền não nghiệp chướng trong trăm ngàn vạn ức bất khả thuyết kiếp.

? Như tim đèn, tùy lớn hay nhỏ mà phát ánh sáng, nếu thêm dầu thời ánh sáng chẳng tắt. Cũng vậy, đèn Bồ đề tâm của đại Bồ Tát, dùng đại nguyện làm tim quang minh chiếu pháp giới, thêm dầu đại bi thời giáo hóa chúng sanh, tịnh Phật độ, thi hành Phật sự không thôi dứt.

? Như lúc Sư tử vương gầm rống, sư tử con nghe tiếng đều thêm mạnh mẽ, còn các muông thú khác đều kinh sợ lẩn trốn. Cũng vậy, Bồ đề tâm của Pháp Vương gầm rống, chư Bồ Tát Pháp Vương tử nghe tiếng Phật thời thêm công đức, còn người có sở đắc nghe tiếng Phật thời đều thối tán.

? Như chim Ca Lăng Tần Già lúc còn ở trong vỏ trứng đã có thế lực, các loại chim khác đều không bằng được. Cũng vậy, Bồ đề tâm của đại Bồ Tát có những thế lực công đức đại bi, hàng Thanh văn và Duyên giác không bằng được.

? Như chim Kim Sí lúc mới sanh cặp mắt sáng lanh, bay liệng mau chóng, tất cả chim khác dầu đã sanh lâu đã trưởng thành vẫn không bằng được. Cũng vậy, đại Bồ Tát phát Bồ đề tâm làm Pháp Vương tử thời trí huệ thanh tịnh, đại bi dũng mãnh, tất cả hàng Nhị thừa dầu đã tu hành trăm ngàn kiếp vẫn không bằng được.

Này Thiện nam tử! Bồ đề tâm thành tựu vô lượng vô biên nhẫn đến bất khả thuyết bất khả thuyết công đức thù thắng.

Nếu có chúng sanh phát tâm Vô thượng Bồ đề thời được công đức thù thắng như vậy.

Vì thế nên ngươi đã được lợi lành lớn, vì ngươi đã phát tâm Vô thượng Bồ đề cầu Bồ tát hạnh, đã được công đức lớn như vậy.

Trích “Kinh Hoa Nghiêm – Phẩm Nhập Pháp Giới Thứ Ba Mươi Chín”
Dịch giả: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
NXB: Tôn Giáo

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. TRÍ THÔNG MINH CỦA CẢM XÚC
  2. HÀNH HƯƠNG
  3. BỒ ĐỀ TÂM TƯƠNG ĐỐI VÀ BỒ ĐỀ TÂM TUYỆT ĐỐI

Bài viết khác của tác giả

  1. HẠNH PHỔ HIỀN: HỒI HƯỚNG ĐỒNG THỜI KHẮP CẢ
  2. CHÂN KHÔNG DIỆU HỮU TRONG KINH HOA NGHIÊM
  3. VÌ CHÚNG SANH MÀ BỒ TÁT HỒI HƯỚNG

Bài viết mới

  1. SỐNG KHÔNG NHÌN LUI, SỐNG KHÔNG NHÌN TỚI
  2. THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY
  3. ĐẶT MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN