THẨM MỸ

DANH NGÔN

? Đạo đức học và thẩm mỹ học là một.
_ Ludwig Wittgenstein

? Sự vinh quang rực rỡ của buổi sáng nơi cửa sổ làm tôi thỏa mãn hơn những siêu hình học trong những cuốn sách.
_ Walt Whitman

? Nghệ thuật là một phát minh của thẩm mỹ học, cái này lại là một phát minh của những triết gia… Cái chúng ta gọi là nghệ thuật là một trò chơi.
_ Octavio Paz

? Thiên nhiên nắm giữ chìa khóa cho sự thỏa mãn về thẩm mỹ, trí năng hiểu biết và thậm chí tâm linh của chúng ta.
_ E. O. Wilson

? Thiết kế không phải chỉ là cái đó xem giống và cảm thấy giống cái gì. Thiết kế là nó vận hành như thế nào.
_ Steve Jobs

? Leonardo Da Vinci phối hợp nghệ thuật và khoa học và thẩm mỹ và máy móc, loại thống nhất này cần được lập lại.
_ Ben Shneiderman

?Trung tính có thẩm mỹ riêng của nó.
_ Wim Crouwel

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. TẾT VIỆT NAM, TẾT DI LẶC
  2. MÙA XUÂN CỦA HIỆN TẠI
  3. SỰ CHỨNG NGHIỆM GIẢI THOÁT

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. BA LA MẬT THỨ HAI: ĐẠO ĐỨC HAY HÀNH VI ĐÚNG ĐẮN
  2. BA MỤC ĐÍCH LỚN TRONG CUỘC SỐNG
  3. NHỮNG ĐAU KHỔ DO CHÍNH MÌNH TẠO RA