CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH NGÔN

?‍? Như một quy luật tổng quát, người thành công nhất trong đời sống là người có thông tin tốt nhất.
__ Benjamin Disraeli

?‍? Thông tin chỉ hữu ích khi nó có thể hiểu.
__ Muriel Cooper

?‍? Tôi tìm thấy động lực, cảm hứng và hy vọng trong thông tin.
__ Mary Anne Radmacher

?‍? Thiên nhiên phải được giải thích là vật chất, năng lượng, và thông tin.
__ Jeremy Campbell

?‍? Nghệ thuật ít ra là một phần của cách sưu tầm thông tin về vũ trụ.
__ Rebecca West

?‍? Công nghệ thông tin và kinh doanh đã trở nên đan dệt vào nhau không thể tháo rời. Tôi không nghĩ người nào có thể nói một cách có ý nghĩa về cái này mà không nói về cái kia.
__ Bill Gates

?‍? Lợi ích số một của công nghệ thông tin là nó cho phép người ta làm điều họ muốn làm. Nó khiến người ta sáng tạo. Nó khiến người ta sản xuất. Nó làm cho người ta học những điều mà trước kia họ không nghĩ rằng có thể học được, và như vậy trong một nghĩa nó hầu như có tất cả tiềm năng.
__ Steve Ballmer

?‍? Có một khác biệt sâu xa giữa thông tin và nghĩa.
__ Warren G. Bennis

?‍? Dữ liệu không phải là thông tin, thông tin không phải là kiến thức, kiến thức không phải là hiểu, hiểu không phải là trí huệ.
__ Clifford Stoll

?‍? Thông tin chỉ là những mảnh dữ liệu. Kiến thức là sắp xếp chúng với nhau. Trí huệ là siêu vượt chúng.
__ Ram Dass

?‍? Trong thời đại thông tin, không biết là một chọn lựa.
__ Random Quotes

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. SỰ HÀI HÒA GIỮA CÁ NHÂN VÀ XÃ HỘI
  2. HỢP TÁC VÀ PHỐI KẾT TƯ DUY CHIẾN LƯỢC (LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI THỰC HÀNH)
  3. TƯƠNG QUAN, LIÊN HỆ

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  2. BỘ NHỚ QUÁ TẢI
  3. SAO MAI ĐÃ MỌC