#Cái chết

CÁI CHẾT VÀ VÔ THƯỜNG

Nếu con không thiền định về vô thường con sẽ không xoay chuyển tâm con khỏi sự quan tâm vào cuộc đời này. Nếu con không xoay...