DAININ KATAGIRI

THANH BÌNH VÀ TỊCH TĨNH

Sống một cuộc sống tâm linh tức là học và tu tập đạo tâm. Đạo là con đường bao trùm, là sự thanh bình và tịch tĩnh trọn...

NHỮNG CHIẾC LÁ SINGSAPA

Mục đích của Phật giáo là hiểu bản thân. Hiểu bản thân có nghĩa là tìm hiểu vấn đề sinh tử của cá nhân Phật giáo không...